Samsung 150N user manual download (Page 31 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 60
Monitoriaus vieta ir pad
ė
tis gali tur
ė
ti
į
takos vaizdo kokybei ir kitoms monitoriaus
savyb
ė
ms.
1
.
Jei prie monitoriaus yra žem
ų
ton
ų
garsiakalbis, atjunkite ir perkelkite garsiakalb
į
į
kit
ą
viet
ą
.
2.
Pašalinkite visus elektroninius
į
renginius, pavyzdžiui, radijo aparatus, ventiliatorius,
laikrodžius ir telefonus, esan
č
ius prie monitoriaus ar
č
iau nei 3 p
ė
d
ų
(vieno metro) atstumu.
3.
Jei iš šios srities pašalinote kokius nors
į
renginius, atlikite monitoriaus išmagnetinim
ą
.
Monitorius atkuria iš kompiuterio gaunamus vaizdo signalus. Taigi, jei yra kompiuterio arba
vaizdo plokšt
ė
s gedimas, monitoriaus ekranas gali tapti tamsus, pablog
ė
ti spalvos, atsirasti
trukdžiai, nutr
ū
kti sinchronizacija ir t.t. Šiuo atveju pirmiausia išsiaiškinkite problemos šaltin
į
,
tuomet kreipkit
ė
s
į
aptarnavimo centr
ą
arba savo prekybos atstov
ą
.
Monitoriaus b
ū
kl
ė
s
į
vertinimas
Jei ekrane n
ė
ra vaizdo arba atvaizduojamas pranešimas "Video mode not supported",
atjunkite laid
ą
nuo kompiuterio, kuomet monitorius teb
ė
ra
į
jungtas.
Jei ekrane atsiranda pranešimas arba jei ekranas tampa baltas, reiškia monitorius
veikia normaliai.
Šiuo atveju išsiaiškinkite gedim
ą
kompiuteryje.
Monitoriaus vieta ir pad
ė
tis gali tur
ė
ti
į
takos vaizdo kokybei ir kitoms monitoriaus
Sample
This manual is suitable for devices