Samsung 150N user manual download (Page 3 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 60
Žym
ė
jimai
Maitinimas
Į
diegimas
Valymas
Kiti
Jei nenaudojate kompiuterio ilg
ą
laik
ą
,
į
junkite kompiuteryje DPMS režim
ą
.
Jei naudojate ekrano užskland
ą
, nustatykite joje aktyvaus ekrano režim
ą
.
Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko.
Jis gali sukelit elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
.
Neištraukin
ė
kite kištuko už laido ir nelieskite kištuko dr
ė
gnomis
rankomis.
Jis gali sukelit elektros sm
ū
g
į
arba gaisr
ą
.
Naudokite tik atitinkamai
į
žemint
ą
kištuk
ą
ir elektros lizd
ą
.
D
ė
l netinkamo
į
žeminimo galite patirti elektros sm
ū
g
į
, taip pat gali
sugesti
į
ranga.
Nelenkite kištuko ir laido pernelyg stipriai, ned
ė
kite ant j
ų
sunki
ų
daikt
ų
, kurie gali pažeisti kištuk
ą
arba laid
ą
.
Jei nepaisysite ši
ų
nurodym
ų
, galite patirti elektros sm
ū
g
į
arba
sukelti gaisr
ą
.
Ištraukite kištuk
ą
iš elektros lizdo, jei lauke audra, jei žaibuoja arba
jei monitoriaus ilg
ą
laik
ą
nenaudojate.
Jei nepaisysite ši
ų
nurodym
ų
, galite patirti elektros sm
ū
g
į
arba
sukelti gaisr
ą
.
Nejunkite
į
elektros lizd
ą
pernelyg daug ilgintuv
ų
arba kištuk
ų
.
Tai gali sukelti gaisr
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices