Samsung 150N user manual download (Page 29 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 60
K
ą
reikia patikrinti
Klausimai ir
atsakymai
Sav
ę
s patikrinimo
funkcija
Klausimas
Atsakymas
Kaip gal
ėč
iau pakeisti da°n
į
?
Da°n
į
pakeisti galima kei
č
iant vaizdo plok±t
ė
s
nustatymus.
Atkreipkite d
ė
mes
į
, jog vaizdo plok±t
ė
s galimyb
ė
s gali
b
ū
ti skirtingos, priklausomai nuo naudojamos tvarkykl
ė
s.
(I±samiau skaitykite kompiuterio arba vaizdo plok±t
ė
s
instrukcijoje.)
Kaip gal
ėč
iau reguliuoti rai±k
ą
?
Windows ME/XP/2000: Rai±k
ą
nustatykite per
Control
Panel
,
Display
,
Settings
.
* I±samesn
ė
s informacijos kreipkit
ė
s
į
vaizdo plok±t
ė
s
gamintoj
ą
.
Kaip gal
ėč
iau
į
jungti energijos
taupymo funkcij
ą
?
Windows ME/XP/2000: Nustatykite ±i
ą
funkcij
ą
per
kompiuterio BIOS-SETUP arba ekrano u°sklandos
nustatymus. (I±samiau skaitykite Windows/kompiuterio
instrukcijoje).
Į
jungimo metu i± monitoriaus sklinda
tam tikras garsas.
Tai normalu, kadangi tam tikras garsas gali atsirasti d
ė
l
metalinio korpuso ir elektromagneto, kuri
ų
paskirtis -
blokuoti elektromagnetines bangas, s
ą
veikos.
Kaip tur
ėč
iau valyti korpuso i±or
ę
ir
kineskop
ą
?
I±traukite maitinimo laido ki±tuk
ą
i± elektros lizdo, tuomet
nuvalykite monitori
ų
mink±tu audiniu su valymo
priemon
ė
s tirpalu arba ±variu vandeniu.
Nepalikite plovimo priemon
ė
s liku
č
i
ų
ir nesubrai°ykite
korpuso. Neleiskite vandeniui pakli
ū
ti
į
monitoriaus vid
ų
.
Sample
This manual is suitable for devices