Samsung 150N user manual download (Page 27 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 60
tipa videokartes neizs
ū
ta video
sign
ā
lus. Pievienojiet DVI kabeli un
tad p
ā
rstart
ē
jiet sist
ē
mu.
Nematyti ekrano
meniu.
Galb
ū
t u±blokavote
Ekrano
(OSD)
meniu, kad
apsisaugotum
ė
te nuo galim
ų
pakeitim
ų
?
Atblokuokite ekrano meniu,
paspausdami Meniu mygtuk
ą
bent
10 sekund±i
ų
.
Ekrane
vaizduojamos
keistos spalvos arba
vaizdas tik juodai
baltas.
Ar ekrane vaizduojama tik viena
spalva, lyg ±i
ū
rint
į
ekran
ą
pro
spalvot
ą
pl
ė
vel
ę
?
Patikrinkite, ar gerai prijungtas
signalo laidas.
Į
sitikinkite, jog vaizdo plok°t
ė
iki galo
į
statyta
į
lizd
ą
.
Ar spalvos ekrane tampa
keistos paleidus tam tikr
ą
program
ą
arba d
ė
l konflikt
ų
tarp
atskir
ų
program
ų
?
Perkraukite kompiuter
į
.
Ar vaizdo plok°t
ė
nustatyta
tinkamai?
Tinkamai nustatykite vaizdo plok°t
ę
pagal vaizdo plok°t
ė
s instrukcijoje
pateiktus nurodymus.
Netik
ė
tai ekranas
tapo i±balansuotas.
Ar pakeit
ė
te vaizdo plok°t
ę
arba
tvarkykl
ę
?
Sureguliuokite vaizdo pad
ė
t
į
ekrane
ir jo dyd
į
naudodamiesi ekrano
meniu.
Ar reguliavote monitoriaus
rai°k
ą
arba da±n
į
?
Sureguliuokite vaizdo plok°t
ė
s rai°k
ą
ir da±n
į
.
(I°samiau skaitykite skyrelyje
Paruo°ti ekrano re±imai
).
Ekranas gali b
ū
ti i±balansuotas d
ė
l vaizdo plok±t
ė
s signalo
virpesi
ų
. V
ė
l sureguliuokite pad
ė
t
į
naudodamiesi ekrano meniu.
Vaizdas ekrane
neai±kus arba
negalima
sureguliuoti ekrano
meniu.
Ar reguliavote monitoriaus
rai°k
ą
arba da±n
į
?
Sureguliuokite vaizdo plok°t
ė
s rai°k
ą
ir da±n
į
.
(I°samiau skaitykite skyrelyje
Paruo°ti ekrano re±imai
).
Dalis ekrano
i±kreipta.
Ar netoli monitoriaus yra
magnetin
į
lauk
ą
skleid±ian
č
i
ų
gamini
ų
, pavyzd±iui, maitinimo
adapteris, garsiakalbis arba
auk°tos
į
tampos laidas?
Į
junkite ekrano meniu ir atlikite
"I°magnetinim
ą
".
Laikykite monitori
ų
atokiai nuo
magnetin
į
lauk
ą
skleid±ian
č
i
ų
gamini
ų
.
Indikatorius °ybsi,
ta
č
iau ekrane vaizdo
n
ė
ra.
Patikrinkite, ar teisingai
sureguliuotas da±nis Ekrano
re±im
ų
meniu?
Tinkamai sureguliuokite da±n
į
pagal
vaizdo plok°t
ė
s instrukcijoje ir
skyrelyje
Paruo°ti ekrano re±imai
pateiktus nurodymus.
(Did±iausias galimas da±nis
priklausomai nuo rai°kos gali b
ū
ti
skirtingas
į
vairiems gaminiams.)
Ekrane vaizduojama
tik 16 spalv
ų
.
Spalvos ekrane
pasikeit
ė
tuomet, kai
pakeit
ė
te vaizdo
plok±t
ę
.
Ar teisingai nustatytos spalvos
Windows sistemoje?
Windows ME/XP/2000 :
Tinkamai nustatykite spalvas per
Control Panel
,
Display
,
Settings
.
Ar vaizdo plok°t
ė
nustatyta
tinkamai?
Tinkamai nustatykite vaizdo plok°t
ę
pagal vaizdo plok°t
ė
s instrukcijoje
pateiktus nurodymus.
Pateikiamas
prane±imas
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
Ar
į
dieg
ė
te monitoriaus
tvarkykl
ę
?
Į
diekite monitoriaus tvarkykl
ę
pagal
nurodymus skyrelyje Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas.
Sample
This manual is suitable for devices