Samsung 150N user manual download (Page 23 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 60
Microsoft
®
Windows
®
NT operacin
ė
sistema
1
.
Spragtel
ė
kite
Start
,
Settings
,
Control Panel
, tuomet dukart spragtel
ė
kite
Display
piktogram
ą
.
2
Ek
i t
ij
i f
ij
l
t l
ė
kit
S tti
k
t l
t
t
t l
ė
kit
2.
Ekrano registracijos informacijos lange spragtel
ė
kite Settings kortel
ę
, tuomet spragtel
ė
kite
All Display Modes
(visi ekrano režimai).
3.
Pasirinkite norim
ą
režim
ą
(raišk
ą
, spalv
ų
skai
č
i
ų
ir vertikaliosios skleistin
ė
s dažn
į
), tuomet
spragtel
ė
kite
OK
.
4.
Spragtel
ė
kite
Apply
mygtuk
ą
, jei, spragtel
ė
j
ę
Test mygtuk
ą
, matote, jog ekranas veikia
normaliai. Jei ekranas neveikia normaliai, perjunkite kit
ą
ekrano režim
ą
(sumažinkite
raišk
ą
, spalv
ų
skai
č
i
ų
arba dažn
į
).
Pastaba
: Jei n
ė
ra nurodyta režim
ų
All Display Modes
srityje, pasirinkite raišk
ą
ir
vertikaliosios skleistin
ė
s dažn
į
pagal nurodymus skyrelyje
Paruošti ekrano režimai
,
esan
č
iame instrukcijoje vartotojui.
Linux operacin
ė
sistema
Kad gal
ė
tum
ė
te
į
vykdyti X-Window, turite sukurti X86Config fail
ą
, t.y., sistemos nustatym
ų
fail
ą
.
1
.
Paspauskite Enter pirmajame ir antrajame ekrane, kuriuos pamatysite, atlik
ę
X86Config
fail
ą
.
2.
Tre
č
iojo ekrano paskirtis yra
pel
ė
s nustatymas
.
3.
Nustatykite prie kompiuterio prijungt
ą
pel
ę
.
4.
Kito ekrano paskirtis yra
klaviat
ū
ros nustatymas
.
5.
Nustatykite su kompiuteriu naudojam
ą
klaviat
ū
r
ą
.
6.
Tolesniame ekrane atliekamas
j
ū
s
ų
monitoriaus nustatymas
.
7.
Vis
ų
pirma, nustatykite savo monitoriaus
horizontaliosios skleistin
ė
s dažn
į
. (Dažn
į
galite
nurodyti tiesiogiai.)
8.
Nustatykite savo monitoriaus
vertikaliosios skleistin
ė
s dažn
į
. (Dažn
į
galite nurodyti
tiesiogiai.)
9.
Į
veskite
savo monitoriaus modelio pavadinim
ą
. Ši informacija neturi poveikio X-Window
vykdymui.
1
0.
J
ū
s
ų
monitoriaus nustatymas
baigtas
.
Į
vykdykite
X-Window, atlik
ę
kitos reikiamos aparatin
ė
s
į
rangos nustatymus.
Sample
This manual is suitable for devices