Samsung 150N user manual download (Page 12 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 60
Išpakavimas
Iš priekio
Iš galo
(Monitoriaus konfig
ū
racija i° galo gali b
ū
ti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.)
1. Maitinimo prievadas
Prijunkite monitoriaus maitinimo laid
ą
prie maitinimo prievado monitoriaus
galin
ė
je sienel
ė
je.
2. AudioPower - Out (papildomas)
3. DVI prievadas
Prijunkite DVI kabel
į
prie DVI prievado savo monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je.
4. Signalo laidas
Prijunkite signalo laid
ą
prie vaizdo prievado savo kompiuteryje, vaizdo
plok°t
ė
je arba grafin
ė
je plok°t
ė
je.
5. Kai°tis
U±fiksuokite stov
ą
, i° apa
č
ios paspausdami mygtuk
ą
galin
ė
je stovo dalyje.
Pastaba: u±fiksuodami stov
ą
, monitori
ų
visuomet laikykite paguldyt
ą
ekranu ±emyn ant lygaus pavir°iaus (ne pastatyt
ą
ant stovo).
Paspaud±iant mygtuk
ą
kai monitoriaus stovas stovi ant lygaus pavir°iaus,
monitorius gali parvirsti arba nukristi, tod
ė
l gali susidaryti ±moni
ų
su±eidimo ir (arba)
į
rangos sugadinimo pavojus.
a. Maitinimo jungiklis
Pastaba:
I°samiau apie laid
ų
prijungim
ą
skaitykite
Monitoriaus prijungimas
skyrelyje.
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices