Samsung 150N user manual download (Page 10 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 60
Išpakavimas
Iš priekio
Iš galo
1. Auto mygtukas
Naudokite °
į
mygtuk
ą
automatiniam ekrano meniu sureguliavimui.
2. Exit mygtukas
Naudokite °
į
mygtuk
ą
ė
jimui i° aktyvaus meniu arba ekrano meniu i°jungimui.
Source mygtukas
Paspaud±iant Source (signalo °altinio) mygtuk
ą
kai i°jungtas ekrano meniu,
signalo °altinis perjungiamas pakaitomis (analoginis/skaitmeninis). (Kai
paspaud±iate Source (signalo °altinio) mygtuk
ą
, kad perjungtum
ė
te kit
ą
signalo
°altin
į
arba
į
jungtum
ė
te monitori
ų
, ekrano viduryje parodomas prane°imas,
nurodantis esam
ą
signalo °altin
į
-- analogin
į
arba skaitmenin
į
.)
Pastaba
: jei pasirenkate skaitmenin
į
re±im
ą
, turite prijungti monitori
ų
prie vaizdo
plok°t
ė
s su skaitmeniniu prievadu DVI kabeliu.
3. MagicBright
mygtukas
MagicBright yra nauja funkcija, padedanti i°gauti optimali
ą
per±i
ū
ros aplink
ą
pagal
j
ū
s
ų
±i
ū
rim
ą
vaizd
ą
. ²iuo metu galimi trys skirtingi re±imai: tekstinis, interneto ir
pramog
ų
. Kiekviename re±ime yra individuali i° anksto nustatyta ry°kumo reik°m
ė
.
Galite lengvai pasirinkti vien
ą
i° trij
ų
nustatym
ų
, paspausdami MagicBright valdym
mygtukus.
4. Reguliavimo
mygtukai
²iais mygtukais galite i°ry°kinti arba reguliuoti meniu elementus.
5. Meniu mygtukas
Naudokite °
į
mygtuk
ą
ekrano meniu ir i°ry°kintam meniu elementui
į
jungti.
6. Maitinimo
mygtukas
Naudokite °
į
mygtuk
ą
monitoriui
į
jungti ir i°jungti.
7. Maitinimo
indikatorius
²i lemput
ė
°vyti ±alia spalva normalaus darbo re±imo metu ir ±ybteli ±alia spalva
vien
ą
kart, kai monitorius i°saugo j
ū
s
ų
nustatymus.
Pastaba
: I°samiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite
PowerSaver
skyrelyje. Energijos taupymo
sumetimais i°junkite monitori
ų
, kai jo nereikia arba kai paliekate j
į
be prie±i
ū
ros ilgesniam laikui.
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices