HP Compaq LA2405x user manual download (Page 9 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 28
2
Monitörü Kurma
Monitörü kurmak için monitörün, bilgisayar sisteminin ve di
ğ
er ba
ğ
l
ı
ayg
ı
tlar
ı
n kapal
ı
oldu
ğ
undan
emin olun, sonra a
ş
a
ğ
ı
daki yönergeleri izleyin.
Katlanm
ı
ş
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Açma
1.
Monitörü kutusundan kald
ı
r
ı
n ve ön taraf
ı
a
ş
a
ğ
ı
bakacak
ş
ekilde düz bir yüzeye yerle
ş
tirin.
2.
Bir elinizle monitör taban
ı
n
ı
tutarken (1) di
ğ
er elinizle kolu kavray
ı
n ve ekran ba
ş
l
ı
ğ
ı
n
ı
90 derece
ı
n (2).
D
İ
KKAT:
LCD panelin yüzeyine dokunmay
ı
n. Panele bas
ı
nç yap
ı
lmas
ı
renk düzenini bozabilir veya
s
ı
v
ı
kristallerde yön kayb
ı
na neden olabilir. Böyle bir durumda, ekran normal durumuna geri
döndürülemez.
Ş
ekil 2-1
Katlanm
ı
ş
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Açma
NOT:
Monitör ilk kez aç
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, ekran ba
ş
l
ı
ğ
ı
tam yükseklik konumuna ayarlanamayacak
ş
ekilde
kilitlenir. Ekran ba
ş
l
ı
ğ
ı
n
ı
tam yüksekli
ğ
e ayarlamak için, a
ş
a
ğ
ı
bast
ı
rarak kilidini aç
ı
n, ard
ı
ndan üst
k
ı
sm
ı
ndan yukar
ı
çekerek tam yükseklik konumuna kald
ı
r
ı
n.
Katlanm
ı
ş
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Açma
3
Sample