HP Compaq LA2405x user manual download (Page 28 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 28
Tablo A-8
Fabrika Ön Ayar Modlar
ı
(devam)
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 960
60,00
60,00
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 1200
75,00
60,00
9
1680 × 1050
65,29
60,00
10
1920 × 1080
67,5
60,00
11
1920 × 1200
74,038
59,95
12
1920 × 1200
74,556
60,00
*
2 numaral
ı
ön ayar LA2405x modelinde desteklenmez.
Kullan
ı
c
ı
Modlar
ı
n
ı
Girme
A
ş
a
ğ
ı
daki durumlarda, video denetleyicisi sinyali zaman zaman ön ayarl
ı
olmayan bir modu
ça
ğ
ı
rabilir:
Standart grafik ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
kullanm
ı
yorsan
ı
z.
Önceden ayarlanm
ı
ş
bir mod kullanm
ı
yorsan
ı
z.
Bunun olmas
ı
durumunda, ekran menüsünü kullanarak monitör ekran
ı
parametrelerini yeniden
ayarlaman
ı
z gerekebilir. Bu modlardan istedi
ğ
iniz birinde veya hepsinde de
ğ
i
ş
iklik yapabilir ve belle
ğ
e
kaydedebilirsiniz. Monitör otomatik olarak yeni ayar
ı
saklar ve daha sonra yeni modu ön ayarl
ı
bir
modu tan
ı
d
ı
ğ
ı
biçimde tan
ı
r. Fabrika ön ayar modlar
ı
n
ı
n yan
ı
s
ı
ra, girilip saklanabilen 15 (LA1905wg
modeli), 20 (LA2205wg ve LA22f modelleri) veya 25 (LA2405wg ve LA2405x modelleri) kullan
ı
c
ı
modu daha vard
ı
r.
Enerji Tasarrufu Özelli
ğ
i
Monitörler dü
ş
ük güç durumunu da destekler. Monitör yatay ve/veya dikey e
ş
itleme sinyalinin
olmad
ı
ğ
ı
n
ı
alg
ı
larsa, dü
ş
ük güç durumuna geçilir. Bu sinyallerin gelmedi
ğ
i alg
ı
land
ı
ğ
ı
nda, monitör
ekran
ı
karar
ı
r, arka
ı
ş
ı
k söner ve güç
ı
ş
ı
ğ
ı
koyu sar
ı
renge dönü
ş
ür. Monitör dü
ş
ük güç
durumundayken 2 watt'tan az güç kullan
ı
r. Monitör normal çal
ı
ş
ma moduna geçerken k
ı
sa bir
ı
s
ı
nma
süresi vard
ı
r.
Enerji tasarrufu özelli
ğ
ini (bazen güç yönetimi özellikleri de denir) ayarlama yönergeleri için
bilgisayar
ı
n el kitab
ı
na bak
ı
n.
NOT:
Yukar
ı
da anlat
ı
lan güç tasarrufu özelli
ğ
i, yaln
ı
zca enerji tasarrufu özelliklerine sahip
bilgisayarlara ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
unda çal
ı
ş
ı
r.
Monitörün Enerji Tasarrufu yard
ı
mc
ı
program
ı
ndaki ayarlar
ı
seçerek, monitörü önceden belirlenen bir
zamanda dü
ş
ük güç durumuna girecek
ş
ekilde programlayabilirsiniz. Monitörün Enerji Tasarrufu
yard
ı
mc
ı
program
ı
ekran
ı
n dü
ş
ük güç durumuna girmesine neden olursa, güç
ı
ş
ı
ğ
ı
koyu sar
ı
renkte
yan
ı
p söner.
22
Ek A
Teknik Özellikler
Sample