HP Compaq LA2405x user manual download (Page 2 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 28
© 2009–2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft, Windows ve Windows Vista,
Microsoft Corporation
ş
irketinin ABD ve/
veya di
ğ
er ülkelerdeki ticari markalar
ı
veya
tescilli ticari markalar
ı
d
ı
r.
HP ürün ve hizmetlerine ili
ş
kin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen ko
ş
ullu garanti bildirimlerinde
belirtilmi
ş
tir. Bu belgede yer alan hiçbir
ş
ey
ek garanti olu
ş
turacak
ş
ekilde
yorumlanamaz. HP, i
ş
bu belgede yer alan
teknik hatalardan veya yaz
ı
m hatalar
ı
ndan
ya da eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.
Bu belge, telif haklar
ı
yla korunan mülkiyet
bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir
bölümü Hewlett-Packard Company’nin
önceden yaz
ı
l
ı
onay
ı
olmad
ı
kça fotokopiyle
ço
ğ
alt
ı
lamaz, kopyalanamaz veya ba
ş
ka
dillere çevrilemez.
Be
ş
inci Bask
ı
(Nisan 2012)
Belge Parça Numaras
ı
: 537704-145
Sample