HP Compaq LA2405x user manual download (Page 19 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 28
Derecelendirme Etiketlerinin Yeri
Monitörün üzerindeki de
ğ
er etiketleri, yedek parça numaras
ı
n
ı
, ürün numaras
ı
n
ı
ve seri numaras
ı
n
ı
içerir. Monitör modeliyle ilgili olarak HP’ye ula
ş
man
ı
z gerekti
ğ
inde sizden bu numaralar
ı
belirtmeniz
istenebilir. Derecelendirme etiketleri, monitörün ekran k
ı
sm
ı
n
ı
n arka panelinde yer al
ı
r.
Ş
ekil 2-12
Derecelendirme Etiketlerinin Yeri
Kablo Kilidi Takma
Monitörü, HP'den al
ı
nabilen iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
kablo kilidi ile hareketsiz bir nesneye sabitleyebilirsiniz.
Derecelendirme Etiketlerinin Yeri
13
Sample