HP Compaq LA2405x user manual download (Page 18 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 28
Monitörü Monte Etme
Monitör paneli duvara, hareketli kola veya ba
ş
ka bir montaj aparat
ı
na tak
ı
labilir.
NOT:
Bu aparat
ı
n UL veya CSA listelerindeki duvara montaj dirse
ğ
i taraf
ı
ndan desteklenmesi
amaçlanm
ı
ş
t
ı
r.
1.
Monitör panelini ayak taban
ı
ndan ç
ı
kar
ı
n. Önceki bölümdeki
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Ç
ı
karma
sayfa
11
konusuna ba
ş
vurun.
D
İ
KKAT:
Bu monitör, endüstri standard
ı
VESA 100 mm montaj deliklerini destekler. Monitöre
üçüncü taraf bir montaj çözümü takmak için dört adet 4 mm kal
ı
nl
ı
ğ
ı
nda, 0,7 aç
ı
kl
ı
ğ
ı
nda ve 10
mm uzunlu
ğ
unda vida gerekir. Daha uzun vidalar monitöre zarar verebilece
ğ
inden
kullan
ı
lmamal
ı
d
ı
r. Üretici montaj çözümünün VESA standard
ı
yla uyumlu oldu
ğ
unu ve monitör
ekran panelinin a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
n
ı
ta
ş
ı
yabilecek düzeyde derecelendirildi
ğ
ini do
ğ
rulamak önemlidir. En iyi
performans
ı
almak için monitörle birlikte verilen güç ve video kablolar
ı
n
ı
kullanmaya özen
gösterin.
2.
Monitörü hareketli bir kola takmak için, hareketli kol plakas
ı
n
ı
n deliklerinden geçirdi
ğ
iniz 10
mm'lik dört adet viday
ı
monitörün montaj deliklerine yerle
ş
tirin.
Ş
ekil 2-11
Monitörü Monte Etme
Monitörü di
ğ
er montaj aparatlar
ı
na takarken monitörün s
ı
k
ı
ca tak
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin olmak için
montaj aparat
ı
yla birlikte verilen yönergeleri izleyin.
3.
Kablolar
ı
yeniden monitöre ba
ğ
lay
ı
n.
12
Bölüm 2
Monitörü Kurma
Sample