HP Compaq LA2405x user manual download (Page 17 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 28
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Ç
ı
karma
Monitörü duvara, hareketli bir kola veya ba
ş
ka bir montaj parças
ı
na monte etmek için monitör panelini
ayak taban
ı
ndan ç
ı
karabilirsiniz.
D
İ
KKAT:
Monitörü sökmeye ba
ş
lamadan önce, monitörün kapat
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan ve hem güç hem de
sinyal kablolar
ı
n
ı
n ç
ı
kar
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin olun. Ayr
ı
ca monitöre ba
ğ
l
ı
tüm USB kablolar
ı
n
ı
ç
ı
kar
ı
n.
1.
Sinyali ve gücü kesin, USB kablolar
ı
n
ı
monitörden ç
ı
kar
ı
n.
2.
Monitörü ön taraf
ı
a
ş
a
ğ
ı
gelecek
ş
ekilde, temiz ve kuru bir bezle kapl
ı
düz bir yüzeye yat
ı
r
ı
n.
3.
Taban
ı
saat yönünde 45 derece çevirin ve monitörün arkas
ı
ndaki viday
ı
ç
ı
kar
ı
n, ard
ı
ndan taban
ı
saat yönünün tersine 45 derece çevirin ve monitörün arkas
ı
ndaki di
ğ
er viday
ı
ç
ı
kar
ı
n.
Ş
ekil 2-9
Ayak Taban
ı
Vidalar
ı
n
ı
Ç
ı
karma
4.
Monitörün taban
ı
n
ı
yukar
ı
do
ğ
ru döndürün (1), ard
ı
ndan monitör aya
ğ
ı
ndaki t
ı
rnaklar
ı
monitördeki yuvalardan sökmek için tekrar geri itin (2).
Ş
ekil 2-10
Ayak Taban
ı
n
ı
Ç
ı
karma
Monitör Ayak Taban
ı
n
ı
Ç
ı
karma
11
Sample