HP Compaq LA2405x user manual download (Page 16 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 28
Monitör aç
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, be
ş
saniye boyunca Monitor Status (Monitör Durumu) mesaj
ı
görüntülenir. Mesaj
hangi giri
ş
in (DisplayPort, DVI veya VGA) geçerli etkin sinyal oldu
ğ
unu, otomatik kaynak de
ğ
i
ş
tirme
ayar
ı
n
ı
n durumunu (Aç
ı
k veya Kapal
ı
, varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri Aç
ı
k't
ı
r), varsay
ı
lan kaynak sinyalini
(varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri DisplayPort'tur), geçerli ön ayarl
ı
ekran çözünürlü
ğ
ünü ve tavsiye edilen ön
ayarl
ı
ekran çözünürlü
ğ
ünü gösterir.
Monitör, sinyal giri
ş
lerini etkin giri
ş
için otomatik olarak tarar ve bu giri
ş
i ekran için kullan
ı
r.
İ
ki veya
daha fazla giri
ş
etkinse, monitör varsay
ı
lan giri
ş
kayna
ğ
ı
n
ı
görüntüler. Varsay
ı
lan kaynak etkin
giri
ş
lerden biri de
ğ
ilse, monitör a
ş
a
ğ
ı
daki s
ı
ralamada yer alan en öncelikli giri
ş
i görüntüler:
DisplayPort, DVI, ard
ı
ndan VGA. Ön panel menü dü
ğ
mesine bas
ı
p
Source Control
>
Default
Source
(Kaynak Kontrolü > Varsay
ı
lan Kaynak) ö
ğ
esini seçerek varsay
ı
lan kayna
ğ
ı
ekranda
de
ğ
i
ş
tirebilirsiniz.
USB Ayg
ı
tlar
ı
n
ı
Ba
ğ
lama
Dijital kamera, USB klavye veya USB fare gibi ayg
ı
tlar
ı
ba
ğ
lamak için USB konektörleri kullan
ı
l
ı
r.
Monitörün yan panelinde iki USB konektörü yer al
ı
r.
NOT:
Monitördeki USB 2.0 ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
n
ı
etkinle
ş
tirmek için USB hub kablosunu monitörden
bilgisayara ba
ğ
lamal
ı
s
ı
n
ı
z. Bkz. Ad
ı
m 3,
Kablolar
ı
Ba
ğ
lama
sayfa
5
.
Ş
ekil 2-8
USB Ayg
ı
tlar
ı
n
ı
Ba
ğ
lama
10
Bölüm 2
Monitörü Kurma
Sample