HP Compaq LA2405x user manual download (Page 15 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 28
4.
Kullan
ı
m amac
ı
n
ı
za uygun olarak monitörü yatay görüntüleme konumundan dikey görüntüleme
konumuna döndürün.
a.
Monitörü tam yükseklik konumuna ayarlay
ı
n ve tam e
ğ
ik konuma geri yat
ı
r
ı
n (1).
b.
Monitörü yatay konumdan dikey konuma saat yönünde 90° döndürün (2).
D
İ
KKAT:
Monitör döndürülürken tam yükseklik ve tam e
ğ
im konumunda de
ğ
ilse, monitör
panelinin sa
ğ
alt kö
ş
esi tabanla temas eder ve monitörün hasar görmesine yol açabilir.
Ş
ekil 2-7
Monitörü Döndürme
NOT:
Ekrandaki bilgileri dikey modda görüntülemek için yaz
ı
l
ı
m ve belge CD'sinde bulunan
Pivot Pro yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
yüklemeniz gerekir. Ekran Menüsü'nün de konumu dikey moda
döndürülebilir. Ekran Menüsü'nü döndürmek için, ön paneldeki
Menu
(Menü) dü
ğ
mesine
basarak ekran menüsüne eri
ş
in,
OSD Control
(Ekran Denetimi) ö
ğ
esini seçin, ard
ı
ndan
Rotate
OSD
(Ekran Menüsünü Döndür) ö
ğ
esini seçin.
Monitörü Açma
1.
Bilgisayar
ı
açmak için güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
2.
Monitörü açmak için önündeki güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
D
İ
KKAT:
Ayn
ı
dura
ğ
an görüntünün uzun bir süre ekranda görüntülendi
ğ
i monitörlerde görüntü izi
hasar
ı
olu
ş
abilir.* Monitör ekran
ı
nda görüntü izi hasar
ı
olu
ş
mas
ı
n
ı
önlemek için her zaman ekran
koruyucu uygulamas
ı
n
ı
etkinle
ş
tirmeli veya uzun süre kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
nda monitörü kapatmal
ı
s
ı
n
ı
z.
Görüntünün tak
ı
l
ı
kalmas
ı
, tüm LCD ekranlarda olu
ş
abilen bir durumdur. "Görüntü izi" bulunan
monitörler HP garantisi kapsam
ı
nda de
ğ
ildir.
* Uzun bir süre, birbirini izleyen 12 saat kullan
ı
m d
ı
ş
ı
kalma durumudur.
NOT:
Güç dü
ğ
mesine bas
ı
ld
ı
ğ
ı
nda bir
ş
ey olmazsa Power Button Lockout (Güç Dü
ğ
mesini
Kilitleme) özelli
ğ
i etkinle
ş
tirilmi
ş
olabilir. Bu özelli
ğ
i devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakmak için monitörün güç dü
ğ
mesini
10 saniye bas
ı
l
ı
tutun.
NOT:
Ekran Menüsü'nden güç
ı
ş
ı
ğ
ı
n
ı
devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakabilirsiniz. Monitörün önündeki Menu (Menü)
ğ
mesine bas
ı
n, ard
ı
ndan
Management
>
Bezel Power LED
>
Off
(Yönetim > Çerçeve Güç I
ş
ı
ğ
ı
>
Kapal
ı
) ö
ğ
esini seçin.
Monitörü Açma
9
Sample