HP Compaq LA2405x user manual download (Page 12 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 28
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
veya donan
ı
m
ı
n hasar görmesi riskini azaltmak için:
Güç kablosunun topraklama fi
ş
ini devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakmay
ı
n. Topraklama fi
ş
i önemli bir güvenlik
özelli
ğ
idir.
Güç kablosunu her zaman eri
ş
ebilece
ğ
iniz topraklanm
ı
ş
bir elektrik prizine tak
ı
n.
Donan
ı
m
ı
n enerjisini güç kablosunu elektrik prizinden ç
ı
kararak kesin.
Kendi güvenli
ğ
iniz için, güç kablolar
ı
üzerine hiçbir
ş
ey koymay
ı
n. Kablolar
ı
, kimsenin yanl
ı
ş
l
ı
kla
üzerine basmayaca
ğ
ı
ya da tak
ı
lmayaca
ğ
ı
ş
ekilde düzenleyin. Kablodan tutarak çekmeyin. Kabloyu
elektrik prizinden ç
ı
kar
ı
rken fi
ş
inden tutun.
NOT:
Monitöre tak
ı
labilen iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir hoparlör çubu
ğ
u HP'den al
ı
nabilir.
Ön Panel Denetimleri
Tablo 2-1
Monitör Ön Panel Denetimleri
Denetim
İş
lev
1
Menu (Menü)
Ekran Menüsü'nü açar, seçer veya kapat
ı
r.
2
Eksi
Ekran Menüsü aç
ı
ksa, bu dü
ğ
meye basarak Ekran
Menüsü'nde geriye do
ğ
ru dola
ş
abilir ve ayar düzeylerini
azaltabilirsiniz.
3
Plus/source (Art
ı
/
kaynak)
Ekran Menüsü aç
ı
ksa, bu dü
ğ
meye basarak Ekran
Menüsü'nde ileriye do
ğ
ru dola
ş
abilir ve ayar düzeylerini
artt
ı
rabilirsiniz.
Ekran Menüsü devre d
ı
ş
ı
ise, video sinyal giri
ş
ini seçen
(VGA, DVI veya DisplayPort) kaynak dü
ğ
mesini
etkinle
ş
tirmek için bas
ı
n.
4
OK/auto (Tamam/
otomatik)
Ekran Menüsü aç
ı
ksa, vurgulanm
ı
ş
menü ö
ğ
esini seçmek
için bas
ı
n.
Ekran Menüsü etkin de
ğ
ilse, ekran görüntüsünü en iyi
duruma getirmek üzere otomatik ayarlama özelli
ğ
ini
etkinle
ş
tirmek için bu dü
ğ
meye bas
ı
n.
6
Bölüm 2
Monitörü Kurma
Sample