HP Compaq LA2405x user manual download (Page 11 of 28)

Languages: Turkish
Pages:28
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 28
Kablolar
ı
Ba
ğ
lama
1.
Monitörü bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yak
ı
n
ı
nda uygun ve iyi havaland
ı
r
ı
lan bir konuma yerle
ş
tirin.
NOT:
Kablolar
ı
ba
ğ
lamadan önce monitör aya
ğ
ı
ndaki aç
ı
kl
ı
ktan geçirin.
2.
VGA sinyal kablosunu, DVI-D sinyal kablosunu veya DisplayPort sinyal kablosunu ba
ğ
lay
ı
n.
NOT:
Monitör hem analog hem de dijital giri
ş
i destekler. Video modu, kullan
ı
lan video
kablosuna göre belirlenir. Monitör, geçerli video sinyallerinin hangi giri
ş
lerde oldu
ğ
unu otomatik
olarak alg
ı
lar. Giri
ş
ler ön paneldeki
+/Source
(+/Kaynak) dü
ğ
mesine veya
Menu
(Menü)
ğ
mesine bas
ı
larak Ekran Menüsü üzerinden seçilebilir.
Analog kullan
ı
m için verilen VGA sinyal kablosunu kullan
ı
n. VGA sinyal kablosunun bir
ucunu monitörün arkas
ı
ndaki VGA konektörüne, di
ğ
er ucunu da bilgisayardaki VGA
konektörüne ba
ğ
lay
ı
n.
DVI dijital kullan
ı
m için, birlikte verilen DVI-D sinyal kablosunu kullan
ı
n. DVI-D sinyal
kablosunun bir ucunu monitörün arkas
ı
ndaki DVI konektörüne, di
ğ
er ucunu da
bilgisayardaki DVI konektörüne ba
ğ
lay
ı
n.
DisplayPort dijital kullan
ı
m için, bir DisplayPort sinyal kablosu (birlikte verilmez) kullan
ı
n.
DisplayPort sinyal kablosunun bir ucunu monitörün arkas
ı
ndaki DisplayPort konektörüne,
di
ğ
er ucunu da bilgisayardaki DisplayPort konektörüne ba
ğ
lay
ı
n.
3.
Verilen USB kablosunun bir ucunu bilgisayar
ı
n arka panelindeki USB hub konektörüne, di
ğ
er
ucunu da monitördeki bilgisayar USB konektörüne ba
ğ
lay
ı
n.
4.
Güç kablosunun bir ucunu monitörün arkas
ı
ndaki AC güç konektörüne, di
ğ
er ucunu da elektrik
prizine tak
ı
n.
Ş
ekil 2-3
Kablolar
ı
Ba
ğ
lama
Kablolar
ı
Ba
ğ
lama
5
Sample