HP Compaq LA22f user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 29
2
Nastavitev monitorja
Preden za
č
nete nastavljati monitor, preverite, ali je izklopljeno napajanje monitorja, ra
č
unalnika in
drugih naprav, priklju
č
enih vanj, ter sledite navodilom, opisanim v nadaljevanju.
Odpiranje stojala
1.
Dvignite monitor iz embalaže in ga postavite na ravno površino.
2.
Z eno roko držite stojalo za monitor (1), nato primite ro
č
aj z drugo roko in odprite glavo monitorja
tako, da jo zavrtite za 90 stopinj (2).
POZOR:
Ne dotikajte se površine zaslona LCD. Pritisk na zaslon lahko povzro
č
i neskladnost barv
ali napa
č
no usmerjenost teko
č
ih kristalov oziroma nepravilno delovanje zaslona.
Slika 2-1
Odpiranje stojala
OPOMBA:
Ko se monitor prvi
č
odpre, se glava monitorja zaklene pred prilagajanjem na polno
višino. Za prilagoditev glave monitorja na polno višino pritisnite na glavo monitorja, da se odklene, in
nato dvignite glavo monitorja na polno višino.
Odpiranje stojala
3
Sample