HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 9 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 42
2
Retningslinjer for sikkerhet og
vedlikehold
Viktig sikkerhetsinformasjon
En strømledning følger med skjermen. Hvis du bruker en annen ledning, må du forsikre deg om at du
bruker en strømkilde og tilkobling som passer for denne skjermen. Hvis du ønsker mer informasjon om
riktig strømkabel for skjermen, kan du se
Krav for strømledning
på side
33
.
ADVARSEL:
Slik kan du redusere risikoen for elektrisk støt eller skade på utstyret:
Ikke deaktiver jordingen til strømledningen. Det er en viktig sikkerhetsfunksjon. Sett strømledningen i en
jordet stikkontakt.
• Sett strømledningen i en jordet stikkontakt som er lett tilgjengelig til enhver tid.
• Koble strømmen fra skjermen ved å trekke strømledningen ut av strømuttaket.
Av sikkerhetsgrunner skal det ikke plasseres noe på strømledningene eller kablene. Plasser dem slik at
ingen ved et uhell kan tråkke på eller snuble over dem. Ikke dra i ledninger eller kabler. Når du trekker
støpselet ut av stikkontakten, skal du trekke i støpselet.
For å minske risikoen for alvorlig personskade, bør du lese
Veiledning for sikkerhet og komfort
. Her
finner du en beskrivelse av riktig arbeidsstasjon, oppsett, sittestilling og gode helse- og arbeidsvaner for
datamaskinbrukere. Du finner også viktig sikkerhetsinformasjon for bruk av elektrisk og mekanisk utstyr.
Denne håndboken finner du på Internett på
www.hp.com/
ergo
eller på CD-en med dokumentasjon,
dersom en fulgte med skjermen, eller begge deler.
FORSIKTIG:
Av hensyn til skjermens og datamaskinens beskyttelse, bør du koble alle strømledninger
fra datamaskinen og eksterne enheter (for eksempel skjerm, skriver og skanner) til en enhet med noen
form for overspenningsvern, for eksempel et grenuttak eller en avbruddsfri strømforsyning (UPS). Ikke
alle strømskinner gir overspenningsvern. Strømskinnen må ha et merke der det står at den har denne
funksjonen. Bruk en strømskinne fra en produsent som tilbyr skadeerstatning hvis overspenningsvernet
ikke fungerer.
Bruk møbler med passende og riktig størrelse som er konstruert spesielt for å gi LCD-skjermen fra HP
støtte.
ADVARSEL:
LCD-skjermer som er feilplassert på kommoder, i bokhyller, på hyller, skrivebord,
høyttalere, kister eller traller, kan velte og forårsake personskade.
Vær omhyggelig med å legge alle ledninger og kabler som er koblet til LCD-skjermen slik at de ikke
kan strekkes, hektes bort i noe eller snubles over.
Viktig sikkerhetsinformasjon
3
Sample