HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 37 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 42
C
Spesielle bestemmelser
Merknad fra FCC (Federal Communications
Commission)
Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr av Klasse B, ifølge del 15
i FCC-vedtektene. Disse grensene er ment å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved
installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret
ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på
radiosambandet. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for
interferens. Hvis dette utstyret skulle forårsake forstyrrelser på radio- og TV-mottak, noe som kan
konstateres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller
flere av følgende tiltak:
Rett inn mottakerantennen på nytt eller flytt den.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.
Endringer
FCC krever at brukeren informeres om at eventuelle endringer som gjøres på dette utstyret, og som ikke
er uttrykkelig godkjent av Hewlett Packard Company, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.
Kabler
Tilkobling til dette utstyret må skje med skjermede kabler med RFI/EMI-kontaktstifter i metall, for å være
i samsvar med FCC-vedtektene.
Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-
logoen (Bare USA)
Dette utstyret samsvarer med del 15 i det amerikanske FCC-regelverket (Federal Communications
Commission). Bruk er underlagt følgende to betingelser:
1.
Dette utstyret kan forårsake skadelig interferens.
2.
Denne enheten må akseptere enhver interferens den mottar, herunder interferens som kan
forårsake uønsket funksjon.
Eventuelle spørsmål vedrørende produktet skal rettes til:
Hewlett Packard Company
Merknad fra FCC (Federal Communications Commission)
31
Sample