HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 31 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 42
Problem
Løsning
Ingen lyd.
Forsikre deg om at høyttalerens lydkabel og USB-strømledning er tilkoblet datamaskinen
direkte.
MERK:
Eksterne høyttalere er bare tilgjengelige for utvalgte modeller.
Ingen Plug and Play.
For at Plug and Play-funksjonen for skjermen skal virke må du ha en datamaskin og et grafikk-
kort som er kompatibelt med Plug and Play. Kontroller hos datamaskinprodusenten.
Kontroller skjermens videokabel, og sørg for at ingen av pinnene er bøyd.
Kontroller at skjermdriverne er installert. Se
Installere drivere
på side
15
for mer informasjon.
Skjermdrivere er også tilgjengelige på:
www.hp.com/
support
.
Bildet hopper, flimrer eller det
finnes bølgemønstere i bildet.
Flytt elektriske enheter som kan forårsake elektrisk interferens, så langt vekk fra skjermen som
mulig.
Bruk maksimum oppdateringsfrekvens som skjermen kan ha ved oppløsningen du bruker.
Bruker HDMI-tilkobling og
hører ikke noe lyd.
Lyden må kobles direkte til eksterne høyttalere eller en receiver.
Skjermen er i dvalemodus
hele tiden (gul lampe).
Strømmen til datamaskinen bør være på.
Datamaskinens grafikk-kort skal være helt inne i sporet.
Kontroller at skjermens videokabel er korrekt tilkoblet til datamaskinen.
Kontroller skjermens videokabel, og sørg for at ingen av pinnene er bøyd.
Kontroller at datamaskinen fungerer: Trykk CapsLock-tasten og se på CapsLock-lampen som
finnes på de fleste tastaturer. Lysdioden vil slå seg av eller på når du trykker på Caps Lock-
tasten.
Hent støtte fra hp.com
Før du kontakter kundeservice, går du til nettstedet:
www.hp.com/
support
. Velg land/region, og følg
koblingene til brukerstøttesiden for skjermen din.
Før du ringer teknisk brukerstøtte
Hvis du ikke klarer å løse et problem ved hjelp av problemløsingstipsene i denne delen, må du kanskje
ringe teknisk brukerstøtte. For kontaktinformasjon om teknisk støtte, se den trykte dokumentasjonen som
følger med skjermen.
Ha følgende informasjon tilgjengelig når du ringer:
Modellnummeret til skjermen (på etiketten på baksiden av skjermen)
Skjermens serienummer (finens på etikett bak på skjermen eller i OSD-skjermmenyen i
informasjonsmenyen)
Kjøpsdatoen på fakturaen
Under hvilke forhold problemet oppstod
Feilmeldinger som ble vist
Hent støtte fra hp.com
25
Sample