HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 26 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 42
Ikon
Alternativer i
Hovedmenyen
Alternativer i
undermenyen
Beskrivelse
Monitor Status (Skjermstatus)
Viser driftsstatus for skjermen hver gang
skjermen skrus på. Velg stedet på
skjermen hvor status skal vises:
Top (øverst)
Middle (midten)
Bottom (nederst)
Off (Av)
Standardinnstillingen fra fabrikken er
Top.
DDC/CI Support (DDC/CI-
støtte)
Gir datamaskinen mulighet til å styre
noen OSD-skjemfunksjoner som f.eks.
Lysstyrke, Kontrast og Fargetemperatur.
Velg:
Av
Standard fra fabrikken er På.
Bezel Power LED (Lysdiode for
strømknappen)
Skrur lampen (LED) i strømknappen på og
av. Når den er innstilt på av, vil lampen
være av hele tiden.
Sleep Timer (Dvalemodus
tidsstyring)
Gir menyalternativene for tidsstyring:
Set Current Time (Innstill gjeldende
tid) — Innstiller gjeldende tid i timer
og minutter.
Set Sleep Time (Innstill dvaletid) —
Innstiller tiden du ønsker når
skjermen skal gå i dvalemodus.
Set On Time (Innstill på-tid) —
Innstiller tiden du ønsker når
skjermen skal våkne fra
dvalemodus.
Timer (Tidtaker) — stiller tidsinnstilt
hvilemodus av eller på.
Standardinnstillingen er Off (Av).
Sleep Now (Gå i dvale nå) —
Setter skjermen umiddelbart i
dvalemodus.
Language (Språk)
Velger språk som skal brukes i OSD-
menyen. Standard fra fabrikken er
engelsk.
Information (Informasjon)
Velger og viser viktig informasjon om
skjermen.
Current Settings (Aktuelle
innstillinger)
Viser aktuell modus for videosignal.
20
Kapittel 4
Bruke skjermen
Sample