HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 23 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 42
5.
Velg
Save and Return
(lagre og gå tilbake). Hvis du ikke ønsker å lagre innstillingene, velger
du
Cancel
(Avbryt) på undermenyen, eller
Exit
(Avslutt) på hovedmenyen.
6.
Trykk på Menu (meny) for å avslutte skjermmenyen.
MERK:
Når en meny er åpen og knappene ikke blir trykket på i løpet av 30 sekunder
(fabrikkinnstilling), blir justeringer og innstillinger lagret og menyen lukkes.
Valg i OSD-skjermmenyen
Følgende tabell viser menyvalgene i skjermmenyen (OSD) og deres funksjonsbeskrivelser. Etter endring
av et OSD-menyelement, og hvis menyskjermen har disse alternativene, kan du velge å:
Cancel
(Avbryte) — for å gå tilbake til det forrige menynivået.
Save and Return
(lagre og gå tilbake) — for å lagre alle endringer og gå tilbake til
hovedmenyskjermen. Alternativet Save and Return (Lagre og gå tilbake) er bare aktivt hvis du
endrer et menyelement.
Reset
(Tilbakestill) — for å endre tilbake til forrige innstilling.
Ikon
Alternativer i
Hovedmenyen
Alternativer i
undermenyen
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke)
Justerer lysstyrkenivået for skjermen.
Kontrast (Kontrast)
Justerer kontrastnivået for skjermen.
Color (Farge)
Velger skjermfarge. Standard
fabrikksinnstilling er 6500 K.
Warm (5000 K) [Varm (5000
K)]
Endres til lett rødhvit farge.
Standard (6500 K)
Innstiller skjermfargene dine for å
tilpasses til fargestandardene som brukes
i bildeteknologiindustrien.
Cool (9300 K) [Kjølig (9300 K)]
Endres til lett blåhvit farge.
Custom (RGB) [Egendefinert
(RGB)]
Velger og justerer dine egne
fargeskalaer:
R — brukes til å stille inn dine egne
røde fargenivåer
G — brukes til å stille inn dine egne
røde fargenivåer
B — brukes til å stille inn dine egne
blå fargenivåer
Bruke On-Screen Display (OSD) (skjermmenyen)
17
Sample