HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 16 of 42)

Pages:42
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 42
Koble til strømledningen
1.
Følg alle advarsler vedrørende elektrisitet og strøm
ADVARSEL:
Slik kan du redusere risikoen for elektrisk støt eller skade på utstyret:
Ikke deaktiver jordingen til strømledningen. Det er en viktig sikkerhetsfunksjon. Sett strømledningen
i en jordet stikkontakt.
Kontroller at den jordete stikkontakten du bruker er lett tilgjengelig for brukeren og plassert så nær
utstyret som mulig. En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av
objekter som blir lagt over eller inntil den.
Ikke plasser noe på strømledningene eller kablene. Plasser dem slik at ingen ved et uhell kan
tråkke på eller snuble over dem. Ikke dra i ledninger eller kabler.
Se
Tekniske spesifikasjoner
på side
27
for mer informasjon.
2.
Koble den runde enden av strømledningen til skjermen, koble deretter den andre enden av
strømledningen til strømforsyningen og den andre enden til en jordet stikkontakt.
ADVARSEL:
For å redusere sjansen for personskade fra elektrisk støt bør du gjøre følgende hvis
du ikke har tilgang til en jordet stikkontakt: (1) Du bør bruke et stikkontaktadapter med jording. (2)
Du bør installere en stikkontakt med jording.
Figur 3-6
Koble til strømledningen
10
Kapittel 3
Klargjøre skjermen
Sample