HP 20 inch Flat Panel Monitor user manual download (Page 32 of 39)

Languages: Chinese
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 39
B
-
3
2311cm/2311f/2311x/2311xi
规格 (续)
规格
尺寸(宽
x
x
高):
557.95
x
159.0
x
416.48
毫米
最大图形分辨率:
1920
x
1080
@
60
Hz
最佳图形分辨率:
1920
x
1080
@
60
Hz
电源(适配器):
100
240
VAC
(ca)
50/60
Hz
电源(显示器):
12V
DC
50/60
Hz
B
-
4
2511x
规范
规格
视频输入终端:
VGA
DVI
HDMI
最大重量(不含包装):
5.13
千克
尺寸(宽
x
x
高):
604.95
x
184.44
x
442.2
毫米
最大图形分辨率:
1920
x
1080
@
60
Hz
最佳图形分辨率:
1920
x
1080
@
60
Hz
电源(适配器):
100
240
VAC
(ca)
50/60
Hz
电源(显示器):
12V
DC
50/60
Hz
B
-
5
2711x
规格
规格
视频输入终端:
VGA
DVI
HDMI
最大重量(不含包装):
5.85
千克
尺寸(宽
x
x
高):
470.93
x
184.44
x
653.95
毫米
最大图形分辨率:
1920
x
1080
@
60
Hz
最佳图形分辨率:
1920
x
1080
@
60
Hz
电源(适配器):
100
240
VAC
(ca)
50/60
Hz
电源(显示器):
12V
DC
50/60
Hz
预设视频模式
该显示器可自动识别多种预设视频输入模式,这些模式会以适当的大小、居中显示在屏幕上。
26
附录
B
技术规格
Sample