Eizo S1911 user manual download

Languages: Polish
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
1
J
ę
zyk polski
SYMBOLE DOTYCZ
Ą
CE BEZPIECZE
ē
STWA
W tym podr
ę
czniku s
ą
u
Ī
ywane przedstawione poni
Ī
ej symbole dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa. Oznaczaj
ą
one krytyczne informacje.
Nale
Ī
y si
ę
z nimi dok
ł
adnie zapozna
ć
.
OSTRZE
ĩ
ENIE
Niestosowanie si
ę
do informacji podanych w
OSTRZE
ĩ
ENIU mo
Ī
e spowodowa
ć
powa
Ī
ne
obra
Ī
enia i zagro
Ī
enie
Ī
ycia.
PRZESTROGA
Niestosowanie si
ę
do informacji podanych w
PRZESTRODZE mo
Ī
e spowodowa
ć
obra
Ī
enia i/lub
uszkodzenie mienia lub produktu.
Oznacza dzia
ł
anie zabronione.
Oznacza czynno
ść
obowi
ą
zkow
ą
, któr
ą
nale
Ī
y
wykona
ć
.
ĝ
RODKI OSTRO
ĩ
NO
ĝ
CI
OSTRZE
ĩ
ENIE
Je
Ğ
li urz
ą
dzenie zaczyna wydziela
ć
dym,
zapach spalenizny lub emitowa
ć
dziwne
d
Ĩ
wi
ę
ki, nale
Ī
y natychmiast od
łą
czy
ć
zasilanie
i skontaktowa
ć
si
ę
z dostawc
ą
.
Próba korzystania z niesprawnego urz
ą
dzenie mo
Ī
e
spowodowa
ć
po
Ī
ar, pora
Ī
enie pr
ą
dem elektrycznym lub
uszkodzenie urz
ą
dzenia.
Nale
Ī
y u
Ī
ywa
ć
dostarczonego kabla zasilania i
standardowego gniazda zasilania w danym
kraju.
Nale
Ī
y przestrzega
ć
nominalnego napi
ę
cia dla kabla
zasilania. Niezastosowanie si
ę
do tego wymagania
mo
Ī
e spowodowa
ć
po
Ī
ar lub pora
Ī
enie pr
ą
dem
elektrycznym.
Niedu
Ī
e przedmioty i p
ł
yny nale
Ī
y trzyma
ć
z
daleka od urz
ą
dzenia.
Przypadkowe wpadni
ę
cie ma
ł
ych przedmiotów do
wn
ę
trza obudowy przez otwory wentylacyjne lub
rozlanie p
ł
ynu do wn
ę
trza obudowy mo
Ī
e spowodowa
ć
po
Ī
ar, pora
Ī
enie pr
ą
dem elektrycznym lub uszkodzenie
urz
ą
dzenia. Je
ś
li przedmiot lub p
ł
yn wpadnie/rozleje si
ę
do wn
ę
trza obudowy, nale
Ī
y natychmiast od
łą
czy
ć
zasilanie urz
ą
dzenia. Przed ponownym u
Ī
yciem
urz
ą
dzenie powinno zosta
ć
sprawdzone przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Urz
ą
dzenie nale
Ī
y ustawi
ć
w odpowiednim miejscu.
Niezastosowanie si
ę
do tego wymagania mo
Ī
e spowodowa
ć
po
Ī
ar,
pora
Ī
enie pr
ą
dem elektrycznym lub uszkodzenie urz
ą
dzenia.
° Urz
ą
dzenie jest przeznaczone do u
Ī
ytku wy
łą
cznie w
pomieszczeniach.
° Nie nale
Ī
y umieszcza
ć
urz
ą
dzenia w systemach
transportowych (np. na statkach, w samolotach,
poci
ą
gach, samochodach itp.).
° Nie nale
Ī
y umieszcza
ć
urz
ą
dzenia w
ś
rodowisku
zakurzonym lub wilgotnym.
° Nie nale
Ī
y umieszcza
ć
urz
ą
dzenia w miejscach, gdzie
na ekran bezpo
ś
rednio oddzia
ł
uje para.
° Nie nale
Ī
y go umieszcza
ć
w pobli
Ī
u urz
ą
dze
ń
wytwarzaj
ą
cych ciep
ł
o lub nawil
Ī
aczy.
Urz
ą
dzenie musi by
ć
pod
łą
czone do uziemionego gniazda zasilania.
Niezastosowanie si
ę
do tego wymagania mo
Ī
e spowodowa
ć
po
Ī
ar lub pora
Ī
enie pr
ą
dem elektrycznym.
PRZESTROGA
Nie wolno zas
ł
ania
ć
otworów wentylacyjnych obudowy.
° Nie wolno umieszcza
ć
Ī
adnych przedmiotów na
otworach wentylacyjnych.
°
Urz
ą
dzenia nie wolno instalowa
ć
w zamkni
ę
tym miejscu.
° Urz
ą
dzenia nie nale
Ī
y u
Ī
ywa
ć
w pozycji le
Īą
cej lub
do góry nogami.
Zablokowanie otworów wentylacyjnych uniemo
Ī
liwia
prawid
ł
owy przep
ł
yw powietrza i mo
Ī
e spowodowa
ć
po
Ī
ar,
pora
Ī
enie pr
ą
dem elektrycznym lub uszkodzenie urz
ą
dzenia.
Nale
Ī
y u
Ī
ywa
ć
ł
atwo dost
ę
pnego gniazda
zasilania.
Zapewni to mo
Ī
liwo
ść
szybkiego od
łą
czenia zasilania
w przypadku wyst
ą
pienia problemu.
Rozwi zywanie problemów
Ustawienia/regulacja
Instalacja
Przed uzyciem
Sample
This manual is suitable for devices