Eizo S1911 user manual download

Languages: Norwegian
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
1
Norwegian
SIKKERHETSSYMBOLER
I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.
ADVARSEL
Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke
overholdes, kan det føre til alvorlig eller livstruende
personskade.
FORSIKTIG
Dersom informasjonen i en FORSIKTIG-melding ikke
overholdes, kan det føre til moderat personskade og/
eller skade på eiendom eller produktet.
Angir en forbudt handling.
Angir en obligatorisk handling som må utføres.
FORSIKTIGHETSREGLER
ADVARSEL
Hvis det kommer røyk fra enheten, hvis det
lukter brent eller hvis du hører rare lyder fra
enheten, må du umiddelbart koble fra alle
strømkontakter og kontakte forhandleren.
Dersom du forsøker å bruke en skadet enhet, kan det
føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Bruk den vedlagte strømkabelen og koble den
til det standard strømuttaket.
Forsikre deg om at spenningen i uttaket ikke er høyere
enn spenningen som er godkjent for strømkabelen. Hvis
ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Hold små gjenstander unna enheten, og ikke la
enheten komme i kontakt med væsker.
Dersom små gjenstander faller ned i
ventilasjonsåpningene og inn i kabinettet, eller dersom
det kommer væske ned i kabinettet, kan det føre til
brann, elektrisk støt eller skade på utstyret. Hvis en
gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må du
umiddelbart koble fra enheten. Få en kvalifisert
servicetekniker til å kontrollere enheten før den tas i
bruk igjen.
Plasser enheten på et egnet sted.
Hvis ikke kan det føre til brann, elektrisk støt eller
skade på utstyret.
° Ikke plasser enheten utendørs.
° Ikke plasser enheten i transportsystemer (skip, fly, tog,
biler osv.).
° Ikke plasser enheten i støvete eller fuktige omgivelser.
° Ikke plasser enheten på et sted der det kommer damp
direkte på skjermen.
° Ikke plasser enheten i nærheten av varmegenererende
utstyr eller luftfuktere.
Utstyret må kobles til et jordet strømuttak.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
Kabinettets ventilasjonsåpninger må ikke
blokkeres.
° Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene.
° Ikke installer enheten i et lukket rom.
° Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned.
Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen.
Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.
Bruk et lett tilgjengelig strømuttak.
Dette sikrer at du enkelt og raskt kan koble fra
strømmen ved eventuelle problemer.
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
Sample
This manual is suitable for devices