Eizo S1911 user manual download

Languages: Finnish
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
1
Finnish
TURVAMERKINNÄT
Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.
VAROITUS
VAROITUS-merkinnän jättäminen huomiotta saattaa
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja seurauksena
syntyvä tilanne voi olla hengenvaarallinen.
HUOMAA
HUOMAA-merkinnän jättäminen huomiotta saattaa
aiheuttaa kohtalaisia henkilövahinkoja ja/tai aineellisia
vahinkoja tai johtaa tuotteen vahingoittumiseen.
Ilmoittaa toiminnon, jota ei saa suorittaa.
Ilmoittaa pakollisen toimenpiteen, jota on noudatettava.
TURVATOIMET
VAROITUS
Jos laitteesta nousee savua, ilmassa on
palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa
ääntä, irrota laite heti pistorasiasta ja ota
yhteyttä jälleenmyyjään.
Yritys käyttää epäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa.
Käytä laitteen mukana toimitettavaa
virtajohtoa, ja liitä laite normaaliin pistorasiaan.
Varmista virtajohdon nimellisjännitteen ja
käyttöjännitteen vastaavuus. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sähköisku.
Älä päästä laitteeseen pieniä esineitä tai
nesteitä.
Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisään putoavat
pienet esineet tai nesteroiskeet voivat aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos
laitteen sisään pääsee esine tai nestettä, irrota laite
välittömästi virtalähteestä. Anna valtuutetun
huoltoteknikon tarkastaa laite ennen kuin se otetaan
uudelleen käyttöön.
Sijoita laite asianmukaisesti.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai laitteiston vahingoittuminen.
° Älä sijoita ulkoilmaan.
° Älä sijoita kuljetusjärjestelmään (mm. alus, lentokone,
juna tai auto).
° Älä sijoita pölyiseen tai kosteaan ympäristöön.
° Älä sijoita paikkaan, jossa näyttö joutuu välittömään
kosketukseenn höyryn kanssa.
° Älä sijoita lähelle lämmön tai kosteuden lähdettä.
Laitteisto on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
HUOMAA
Älä peitä kotelon
ilmastointiaukkoja.
° Älä aseta esineitä ilmastointiaukkojen päälle.
° Älä asenna laitetta suljettuun tilaan.
° Älä käytä laitetta makuulle asetettuna tai ylösalaisin.
Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja
saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteiston
vahingoittumisen.
Käytä helposti käytettävissä olevaa
pistorasiaa.
Täten ongelmatilanteissa virta voidaan katkaista
nopeasti.
Vianmääritys
Asetus/säätö
Asennus
Ennen käyttöä
Sample
This manual is suitable for devices