Eizo S1911 user manual download

Languages: Dutch
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
1
Nederlands
VEILIGHEIDSSYMBOLEN
In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door.
WAARSCHUWING
Als u de informatie bij een WAARSCHUWING negeert, kan
dat leiden tot ernstig letsel of levensbedreigende situaties.
LET OP
Als u de informatie bij LET OP negeert, kan dat leiden tot
letsel en/of schade aan eigendommen of aan het product zelf.
Geeft aan dat iets verboden is.
Geeft een verplichte handeling aan die moet worden
uitgevoerd.
VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING
Als er rook uit het apparaat komt, wanneer u
een brandlucht ruikt of als het apparaat vreemde
geluiden produceert, trek dan onmiddellijk alle
stekkers uit het stopcontact en neem contact op
met uw leverancier voor advies.
Wanneer u probeert een defect apparaat te repareren, kan dit
leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.
Gebruik het meegeleverde netsnoer en sluit dit
aan op een stopcontact dat standaard is voor
uw land.
Respecteer de nominale spanning van het netsnoer.
Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg
hebben.
Houd kleine voorwerpen en vloeistoffen weg
van het apparaat.
Kleine voorwerpen die per ongeluk door de
ventilatiesleuven in de behuizing vallen, of gemorste
vloeistof die in de behuizing terechtkomt, kunnen
brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur
veroorzaken. Als er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact. Laat het apparaat nakijken door een
gekwalificeerd technicus voor u het opnieuw gebruikt.
Plaats het apparaat op een geschikte plek.
Anders kan dit brand, elektrische schokken of schade
aan het apparaat tot gevolg hebben.
° Plaats het niet buitenshuis.
° Plaats het niet in een vervoermiddel (schip, vliegtuig,
trein, auto, enz.).
° Plaats het niet in een stoffige of vochtige omgeving.
° Plaats het niet op een plek waar stoom het
beeldscherm rechtstreeks kan raken.
° Plaats het niet in de buurt van een verwarmings- of
bevochtigingsapparaat.
Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
LET OP
Blokkeer de ventilatiesleuven van de behuizing niet.
° Plaats geen voorwerpen op de ventilatiesleuven.
° Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte.
°
Zet het apparaat niet op zijn kop en leg het niet plat neer.
Als u de ventilatiesleuven blokkeert, kan de lucht niet
goed doorstromen, wat kan leiden tot brand, elektrische
schokken of schade aan apparatuur.
Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk
bij kunt.
Zo kunt u de stekker snel uit het stopcontact halen als
dat nodig is.
Problemen oplossen
Instellingen
Voor gebruik
Installatie
Sample
This manual is suitable for devices