Eizo S1911 user manual download

Languages: Czech
Pages:11
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 11
1
Č
esky
Symboly týkající se bezpe
č
nosti
V této p
ř
íru
č
ce se používají následující symboly. Ozna
č
ují d
ů
ležité informace. Pe
č
liv
Č
si je p
ř
e
č
t
Č
te.
VAROVÁNÍ
Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ
nebudete
ř
ídit, m
ů
že dojít k vážnému poran
Č
ní, v
č
etn
Č
poran
Č
ní smrtelného.
UPOZORN
ċ
Pokud se informacemi obsaženými v UPOZORN
ċ
nebudete
ř
ídit, m
ů
že dojít k lehkému poran
Č
ní nebo k
poškození majetku
č
i produktu.
Ozna
č
uje zakázanou
č
innost.
Ozna
č
uje povinnou akci, kterou je nutno provést.
BEZPE
Č
NOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Pokud ze za
ř
ízení za
č
ne vycházet kou
ř
, zápach
(jako když se n
±
co pálí)
č
i neobvyklé zvuky,
ihned odpojte veškeré napájecí kabely a
kontaktujte prodejce.
Pokud se pokusíte vadné za
ř
ízení dále používat, m
ů
že
dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poškození za
ř
ízení.
Použijte dodaný napájecí kabel, který p
ř
ipojíte
k napájecí zásuvce odpovídající p
ř
edpis
ů
m
dané zem
±
.
Je nutno zachovat jmenovité nap
Č
tí napájecí š
ňů
ry.
Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nedopus
ť
te, aby do za
ř
ízení pronikly malé
p
ř
edm
±
ty nebo tekutiny.
Pokud se v
Č
tracími otvory do sk
ř
ín
Č
za
ř
ízení dostanou
malé p
ř
edm
Č
ty nebo tekutina, m
ů
že dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem nebo poškození za
ř
ízení.
Pokud se tak stane, za
ř
ízení ihned odpojte. Než za
č
nete
za
ř
ízení znovu používat, nechejte je zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Umíst
±
te za
ř
ízení na vhodné místo.
Jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poškození za
ř
ízení.
° Neumís
ť
ujte za
ř
ízení do venkovního prost
ř
edí.
° Neumís
ť
ujte je do dopravních prost
ř
edk
ů
(lodí,
letadel, vlak
ů
, automobil
ů
apod.).
° Neumís
ť
ujte je do prašného nebo vlhkého prost
ř
edí.
° Neumís
ť
ujte je do prost
ř
edí, v n
Č
mž by mohlo být
p
ř
ímo vystaveno pá
ř
e.
° Neumís
ť
ujte je do blízkosti za
ř
ízení generujících teplo
nebo zvlh
č
ova
čů
.
Za
ř
ízení musí být p
ř
ipojeno k uzemn
±
né napájecí zásuvce.
Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
UPOZORN
ċ
Nezakrývejte v
±
trací otvory na sk
ř
íni.
° Nepokládejte na v
Č
trací otvory žádné p
ř
edm
Č
ty.
° Neinstalujte za
ř
ízení do uzav
ř
eného prostoru.
° Nepoužívejte za
ř
ízení v pozici naplocho
č
i dolní
stranou nahoru.
Zablokování v
Č
tracích otvor
ů
zabrání vým
Č
n
Č
vzduchu,
což m
ů
že zp
ů
sobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo poškození za
ř
ízení.
Použijte snadno dostupnou napájecí zásuvku.
Je to d
ů
ležité, abyste za
ř
ízení v p
ř
ípad
Č
problém
ů
mohli
rychle odpojit od zdroje napájení.
Nastavení/úpravy
Instalace
Pred použitím
Odstranov
á
n
í
probl
é
mu
Sample
This manual is suitable for devices