Eizo HD2442W user manual download (Page 7 of 17)

Languages: Norwegian
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 17
7
Norwegian
Feilsøking
Innstilling/justering
Installasjon
Før bruk
Bruke innstillingspanelet
Driftsbryter
°
Det ²nnes tre metoder for bruk:
- Berøre bryteren
- Trykke på skyvefeltet
- Bevege ²ngeren på skyvefeltet
Slå strømmen på/av
Vise/gå ut av en meny
Innstillingsmeny
Hurtigmeny
(Når menyen ikke vises på skjermen)
Velge et menyelement
Innstilling og justering
Hastigheten på økningen/reduksjonen
av justeringsverdien kan endres
avhengig av hvor fort du beveger
²ngeren over skyvefeltet.
Ved ²njustering
Hvis du trykker én gang, endres justeringsverdien ett trinn opp eller ned.
Hvis du beører skyvefeltet kontinuerlig, kan verdien endres serielt.
Fastsette et element
Bestemme innstillings- og justeringsverdien
Strøm av: Berør
.
Strøm på: Slå på skjermen ved å berøre en av knappene.
Berør
.
Berør skyvefeltet.
Beveg ²ngeren mot venstre og høyre på skyvefeltet.
Trykk på én av endene av skyvefeltet, merket med
og
.
Trykk på skyvefeltet.
Trykk på
Bytte innsignalet
Hver gang du berører bryteren, skifter
innsignalet til det andre.
Hvis du berører bryteren i 5 sekunder, endres innholdet i menyen
på følgende måte: "Volume" (Volum) → (berøring i 5 sekunder) → "Color
Mode" (Fargemodus) → (berøring i 5 sekunder) → "Brightness" (±ysstyrke).
*
° Skyvefeltoperasjonene (velge,
stille inn, justere, ²kse og
bestemme elementer) kan utføres
med fjernkontrollen.
*
Når innsignalet ikke blir mottatt,
selv om innholdet i menyen er
endret, vises menyen
"
Volume
"
(Volum).
Sample
This manual is suitable for devices