Eizo FS2333 user manual download

For Devices:Eizo FS2333
Languages:English
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 74
66
Appendix
°Ε³Ι´³Ιµ¶Ε·Η ΕΓΓ¸ΗµΗ
Η EIZO NANAO CORPORATION (στ¶ ε·¸¹ «
EIZO
») ºα¼ ¶¼ δ¼α½¶¾ε¿¹ Â¶Ã ε·¶Ãσ¼¶δ¶τε¿ Æ EIZO (στ¶ ε·¸¹ «
Δ¹αº»¼ε½¾
»)
ÂαÇË̶ý εÎÎÏÆσÆ, öºε¿¾ε½Æ ºα¼ σϾφÐ½α ¾ε τ¶Ã¹ ÒǶù τƹ ÂαǶÏσα¹ ÂεǼ¶Ç¼σ¾Ë½Æ¹ εÎÎÏÆσƹ (στ¶ ε·¸¹
«
Ε¿¿ÀÁσÁ
»), στ¶½ αÇ̼ºÒ αζÇαστ¸ (στ¶ ε·¸¹ «
ΑÂùÅƾ Α¿»ÂαστǾ
») ¶ ¶Â¶¿¶¹ αÎÒÇασε τ¶ ÂǶÔÒ½ ¶à ºαնǿØετα¼ στ¶
ÂαÇÒ½ ËÎÎÇαφ¶ (στ¶ ε·¸¹ «
°Â»Èƺ
») αÂÒ τƽ EIZO ¸ τ¶Ã¹ Δ¼α½¶¾ε¿¹, Æ ¶Â¶¿α ε·ασφαÙ¿Øε¼ Òτ¼ Æ EIZO ºα¼ ¶¼ Δ¼α½¶¾ε¿¹,
σϾφÐ½α ¾ε τÆ δ¼αºÇ¼τ¸ εÃÌËÇε¼Û τ¶Ã¹, ε¿τε Õα ε¼σºεÃÛσ¶Ã½ ε¿τε Õα α½τ¼ºαταστ¸σ¶Ã½ τ¶ ÝǶÔÒ½ ÌÐÇ¿¹ ÌÇËÐσÆ εÛ½ ¶
ΑÇ̼ºÒ¹ ΑζÇαστ¸¹ α½τ¼ÙÆφÕε¿ ε½τÒ¹ τƹ ÝεǼÒδ¶Ã ΕÎÎÏÆσƹ (¶Ç¿Øετα¼ ºατÐτËÇÐ) Òτ¼ τ¶ ÝǶÔÒ½ δÃσÙε¼τ¶ÃÇÎε¿ ¸ ËÌε¼
öστε¿ ÞÙÛÞÆ ºατÛ τÆ δ¼ÛǺε¼α ºα½¶½¼º¸¹ ÌǸσƹ τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ σϾφÐ½α ¾ε τƽ ÂεǼÎÇαφ¸ στ¶ εÎÌε¼Ç¿δ¼¶ ÌǸσƹ ¶Ã
σý¶δεÏε¼ τ¶ ÝǶÔÒ½ (στ¶ ε·¸¹ «
Ε¿Ãε¹Â½δ¹» ÊÂÇστÁ
»).
Η ÂεÇ¿¶δ¶¹ τƹ ÂαǶÏσα¹ ΕÎÎÏÆσƹ ε¿½α¼ (i) Â˽τε (5) ËτÆ αÂÒ τƽ ƾεǶ¾Æ½¿α αζÇÛ¹ τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹, ¸, στÆ Ù¸·Æ τн
(ii) 30.000 ÐÇã½ ÌǸσƹ τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ (στ¶ ε·¸¹ «
°ε½»δ»¾ Ε¿¿ÀÁσÁ¾
»). Η EIZO ºα¼ ¶¼ Δ¼α½¶¾ε¿¹ δε½ φËǶý ºα¾¿α
εÃÕÏ½Æ ¸ öÌÇËÐσÆ Òσ¶½ αφ¶ÇÛ τ¶ ÝǶÔÒ½ σε σÌËσÆ ¾ε τ¶½ ΑÇ̼ºÒ ΑζÇαστ¸ ¸ ¶Â¶¼¶δ¸Â¶τε τÇ¿τ¶ ¾ËǶ¹, ¶Ïτε ÛÙÙÆ
εÃÕÏ½Æ δ¼αφ¶Çετ¼º¸ αÂÒ αÃτ¸½ ¶à ÂαÇËÌετα¼ στƽ ÂαǶÏσα ΕÎÎÏÆσÆ.
Η EIZO ºα¼ ¶¼ Δ¼α½¶¾ε¿¹ Õα ÂαÏσ¶Ã½ ½α δ¼ατÆǶϽ ¸ ½α α¶Õƺε϶ý τÃÌÒ½ ε·αÇτ¸¾ατα τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ ºατÒ¼½ τƹ Ù¸·Æ¹
τн εÂτÛ (7) ετã½ ¾ετÛ τÆ δ¼αº¶Â¸ τƹ ÂαÇαÎÐθ¹ τËτ¶¼Ð½ ε·αÇτƾÛτн. æατÛ τƽ ε¼σºεø τƹ ¶Õҽƹ, Æ EIZO ºα¼ ¶¼
Δ¼α½¶¾ε¿¹ Õα ÌÇÆσ¼¾¶Â¶¼¸σ¶Ã½ α½ταÙÙαºτ¼ºÛ ε¼σºεø¹ ¶à σþ¾¶Çφ㽶½τα¼ ¾ε τα ÂÇÒτÃÂÛ ¾α¹ μα τÆ Δ¼ασφÛÙ¼σÆ
ݶ¼ÒτÆτα¹.
Η ΕÎÎÏÆσÆ ¼σÌÏε¼ ¾Ò½¶ σε ÌãÇε¹ ¸ ÂεǼ¶Ì˹ Ò¶à ÞÇ¿σº¶½τα¼ ¶¼ Δ¼α½¶¾ε¿¹. Η ΕÎÎÏÆσÆ δε½ ÂεǼ¶Ç¿Øε¼ ¶Â¶¼αδ¸Â¶τε
½Ò¾¼¾α 묧α¼ã¾ατα τ¶Ã ΑÇ̼º¶Ï ΑζÇαστ¸.
çα¾Þὶ¾Ë½Æ¹ ÃÂÒëÆ ºÛÕε δ¼Ûτα·Æ¹ τƹ ÂαǶÏσα¹ ΕÎÎÏÆσƹ, Æ EIZO ºα¼ ¶¼ Δ¼α½¶¾ε¿¹ δε½ Õα Ë̶ý ºα¾¿α α¶ÙÏτй
öÌÇËÐσÆ σϾφÐ½α ¾ε τƽ ÂαǶÏσα ΕÎÎÏÆσÆ σε ¶Â¶¼αδ¸Â¶τε αÂÒ τ¼¹ ÂεǼÂτãσε¼¹ ¶à δ¼ατÃÂ㽶½τα¼ ºατÐτËÇÐ:
(α) ìÃÌÒ½ εÙÛττоα τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ ¶à ÂǶºαÙε¿τα¼ αÂÒ Øƾ¼Û ºατÛ τÆ ¾εταφ¶ÇÛ, τǶ¶¶¿ÆσÆ, αÙÙαθ, ºατÛÌÇÆσÆ,
Ùα½Õασ¾Ë½Æ ÌǸσÆ, ατÏÌƾα, Ùα½Õασ¾Ë½Æ εκατÛστασÆ, ºαταστǶφ¸, εσφαÙ¾Ë½Æ σýτ¸ÇÆσÆ ¸/ºα¼ Ùα½Õασ¾Ë½Æ
ε¼σºεø αÂÒ τÇ¿τ¶ ¾ËǶ¹ εºτÒ¹ τƹ EIZO ºα¼ τн Δ¼α½¶¾Ëн,
(Þ)
ìÃÌÒ½ ασþÞατÒτÆτα τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ ÙÒÎР¼Õα½ã½ τε̽¼ºã½ ºα¼½¶τ¶¾¼ã½ ¸/ºα¼ ºα½¶½¼σ¾ã½,
(Î)
ìÃÌÒ½ ε¼δε¿½ÐσÆ τ¶Ã α¼σÕÆτ¸Çα,
(δ)
ìÃÌÒ½ ε¼δε¿½ÐσÆ τƹ αÂÒδ¶σƹ ¶Õҽƹ ¶à ÂǶºαÙε¿τα¼ αÂÒ τÆ φÕ¶ÇÛ α½αÙãσ¼¾Ð½ ε·αÇτƾÛτн ÒÂй
τƹ ¶Õҽƹ LCD ¸/ºα¼ τ¶Ã φÐτÒ¹ öÞÛÕǶÃ, ºτÙ. (Â.Ì. αÙÙαÎ˹ στÆ φÐτε¼½ÒτÆτα, αÙÙαÎ˹ στƽ ¶¾¶¼¶¾¶Çφ¿α
φÐτε¼½ÒτÆτα¹, αÙÙαÎ˹ στ¶ ÌÇã¾α, αÙÙαÎ˹ στƽ ¶¾¶¼¶¾¶Çφ¿α ÌÇã¾ατ¶¹, εÙαττã¾ατα σε pixel ÂεǼÙα¾Þὶ¾Ë½Ð½
τн ºα¾Ë½Ð½ pixel, ºτÙ.),
(ε)
ìÃÌÒ½ εÙÛττоα τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ ¶à ÂǶºαÙε¿τα¼ αÂÒ ε·ÐτεǼºÒ ε·¶ÂÙ¼σ¾Ò,
(στ) ìÃÌÒ½ εÙÛττоα τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ στ¶ ¶Â¶¿¶ ËÌε¼ τǶ¶¶¼ÆÕε¿ ¸ αφα¼ÇεÕε¿ ¶ ν¸σ¼¶¹ αǼվҹ σε¼ÇÛ¹,
(Ø)
ìÃÌÒ½ εÙÛττоα τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ ¶à ÂǶºαÙε¿τα¼ αÂÒ δ¼αÇǶ¸ ÃÎÇ¶Ï αÂÒ τƽ ¾ÂαταÇ¿α,
(Æ)
ìÃÌÒ½ φÃσ¼¶Ù¶Î¼º¸ φÕ¶ÇÛ τ¶Ã ÂǶÔÒ½τ¶¹, ¼δ¼α¿τεÇα αÃτ¸¹ τн α½αÙãσ¼Μн, τн α·εσ¶ÃÛÇ ¸/ºα¼ τн
ÂǶσαÇτÆΜÛτн (Â.Ì. ¾ÂαταÇ¿ε¹, º¶ÃΜ¼Û, ÂεǼστÇεφÒΜε½α ΜËÇÆ, τÆÙεÌε¼Ç¼στ¸Ç¼¶, ºαÙãδ¼α, ΕÎÌε¼Ç¿δ¼¶ îǸστÆ,
ºτÙ.), ºα¼
(Õ)
ìÃÌÒ½ ÂαÇα¾ÒÇφÐσÆ, α¶ÌÇоατ¼σ¾Ò ¸/ºα¼ δ¼αστÇËÞÙÐσÆ τ¶Ã ε·ÐτεǼº¶Ï ¾ËǶù τ¶Ã ÂǶÔÒ½τ¶¹,
ÂεǼÙα¾Þὶ¾Ë½Æ¹ τƹ ε¼φÛ½ε¼α¹ τƹ ¶Õҽƹ LCD.
ï ΑÇ̼ºÒ¹ ΑζÇαστ¸¹ Î¼α ½α δ¼ºα¼¶Ïτα¼ ÃÂÆÇεσ¿ε¹ ε¼σºεø¹ σϾφÐ½α ¾ε τƽ ΕÎÎÏÆσÆ, Õα ÂÇËÂε¼ ½α ÂαÇαδãσε¼ τ¶
ÝǶÔÒ½, ¾ε ÂÙÆÇо˽α τα ¾εταφ¶Ç¼ºÛ Ë·¶δα, στƽ αÇ̼º¸ τ¶Ã σÃσºεÃασ¿α ¸ σε ÛÙÙÆ εÂαǺ¸ σÃσºεÃασ¿α ¾ε ¼σÒτ¼¾¶
ÞαÕ¾Ò ÂǶστασ¿α¹, α½αÙα¾ÞÛ½¶½τα¹ τ¶½ º¿½δý¶ ÞÙÛÞƹ ¸/ºα¼ αÂãÙε¼α¹ ºατÛ τÆ ¾εταφ¶ÇÛ, στ¶½ τ¶Â¼ºÒ Δ¼α½¶¾Ëα. ï
ΑÇ̼ºÒ¹ ΑζÇαστ¸¹ Òτα½ ØÆτÛ ÃÂÆÇεσ¿ε¹ ε¼σºεø¹ σϾφÐ½α ¾ε τƽ ΕÎÎÏÆσÆ, Õα ÂÇËÂε¼ ½α ÂÇ¶σº¶¾¿Øε¼ τƽ αÂÒδε¼·Æ
αζÇÛ¹ τ¶Ã ÝǶÔÒ½τ¶¹ ºα¼ τƽ ƾεǶ¾Æ½¿α τƹ αζÇÛ¹.
Η ÝεÇ¿¶δ¶¹ ΕÎÎÏÆσƹ Î¼α ¶Â¶¼¶δ¸Â¶τε α½τ¼ºατεστƾ˽¶ ¸/ºα¼ ε¼σºεÃασ¾Ë½¶ ÂǶÔÒ½ σϾφÐ½α ¾ε τƽ ÂαǶÏσα
ΕÎÎÏÆσÆ Ù¸Îε¼ στ¶ τËÙ¶¹ τƹ αÇ̼º¸¹ ÝεǼÒδ¶Ã ΕÎÎÏÆσƹ.
Η EIZO Ή ïΙ ΔΙΑðïòΕΙõ ΔΕð Ε÷Θ÷ðïðìΑΙ ΓΙΑ ïÝïΙΑΔΗÝïìΕ ΒçΑΒΗ Ή ΑݳçΕΙΑ ΔΕΔïòΕð³ð Ή Αçç³ð
ÝçΗøïΦïøΙ³ð Ýï÷ ΑÝïΘΗæΕ÷ïðìΑΙ õΕ ïÝïΙïΔΗÝïìΕ òΕõï Ή ïÝïΙïΔΗÝïìΕ Αççï òΕøïõ õΕ
ïÝïΙïΔΗÝïìΕ Ýøïýïð Ýï÷ ΕÝΙõìøΕΦΕìΑΙ õìΗð EIZO Ή õΕ ΔΙΑðïòΕΑ ΓΙΑ ΕÝΙõæΕ÷Η.
Η EIZO æΑΙ ïΙ ΔΙΑðïòΕΙõ ΔΕð ÝΑøΕîï÷ð æΑòΙΑ ÝΕøΑΙìΕø³ ΕΓΓ÷ΗõΗ, øΗìΗ Ή õ÷ðΕÝΑΓïòΕðΗ, ïõïð
ΑΦïøΑ ìï Ýøïýïð æΑΙ ìΗð ÝïΙïìΗìΑ, ìΗð ΑÝïΔïõΗ, ìΗð ΕòÝïøΕ÷õΙòïìΗìΑ Ή ìΗð æΑìΑççΗçïìΗìΑ
ìï÷ ΓΙΑ ïÝïΙΑΔΗÝïìΕ õ÷ΓæΕæøΙòΕðΗ îøΗõΗ. õΕ æΑòΙΑ ÝΕøΙÝì³õΗ Η EIZO Ή ïΙ ΔΙΑðïòΕΙõ ΔΕð
ΘΑ Ε÷Θ÷ðïðìΑΙ ΓΙΑ æΑòΙΑ ΑÝïç÷ì³õ ì÷îΑΙΑ, ΕòòΕõΗ, ΕΙΔΙæΗ, õ÷ðΕÝΑΓïòΕðΗ Ή ΑççΗ ΒçΑΒΗ
(ÝΕøΙçΑòΒΑðïòΕð³ð, òΕìΑþ÷ Αçç³ð, ΒçΑΒ³ð Ή ΑݳçΕΙΑõ æΕøΔ³ð, ΔΙΑæïÝΗõ ΕÝΙîΕΙøΗòΑìΙæ³ð
ΔøΑõìΗøΙïìΗì³ð, ΑݳçΕΙΑõ ΕÝΙîΕΙøΗòΑìΙæ³ð ÝçΗøïΦïøΙ³ð Ή ì÷îïð ΑççΗõ îøΗòΑìΙæΗõ ΑݳçΕΙΑõ)
Ýï÷ Ýøïæ÷ÝìΕΙ ΑÝï ìΗ îøΗõΗ Ή ìΗð ΑðΙæΑðïìΗìΑ îøΗõΗõ ìï÷ Ýøïýïðìïõ Ή ì÷îïð ΑççΗõ õ÷ðΔΕõΗõ
òΕ ìï Ýøïýïð, ΕΙìΕ ΒΑõΙΖΕìΑΙ õΕ õ÷òΒïçΑΙï, ΒçΑΒΗ, ΑòΕçΕΙΑ, Α÷õìΗøΗ Ε÷Θ÷ðΗ Ή ΕΙΔΑçç³õ, ΑæïòΗ
æΙ ΕΑð Η EIZO Ή ïΙ ΔΙΑðïòΕΙõ ΕðΗòΕø³Θï÷ð ΓΙΑ ìΗð ÝΙΘΑðïìΗìΑ ìΕìïΙ³ð ΖΗòΙ³ð. Η ΕþΑΙøΕõΗ Α÷ìΗ
ÝΕøΙçΑòΒΑðΕΙ ΕÝΙõΗõ ïÝïΙΑΔΗÝïìΕ Ε÷Θ÷ðΗ ΕðΔΕîΕìΑΙ ðΑ Ýøïæ÷ÿΕΙ ΑÝï ΑþΙ³õΕΙõ ìøΙìï÷ òΕøï÷õ
æΑìΑ ìï÷ ΑøîΙæï÷ ΑΓïøΑõìΗ. Η ï÷õΙΑ ìï÷ ïøï÷ Α÷ìï÷ ΕΙðΑΙ ðΑ ÝΕøΙïøΙõΕΙ ìΗð ÝΙΘΑðΗ Ε÷Θ÷ðΗ ìΗõ
EIZO æΑΙ ì³ð ΔΙΑðïòΕ³ð Ýï÷ Ýøïæ÷ÝìΕΙ ΑÝï ìΗð ÝΑøï÷õΑ ΕΓΓ÷ΗõΗ Ή/æΑΙ ìΙõ ݳçΗõΕΙõ.
Sample