Eizo CG246 user manual download (Page 70 of 79)

Languages: English
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 79
70
Appendix
BEGRÄNSAD GARANTI
EIZO NANAO CORPORATION (nedan kallat “
EIZO
”) och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade
Distributörer
”) garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad “
Garantin
”) den
ursprunglige köparen (nedan kallad den “
Ursprunglige köparen
”) som köpte den i dokumentet speci±cerade produkten
(nedan kallad “
Produkten
”) från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gott±nnande kostnadsfritt
antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (de±nieras
nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med
beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad “
Bruksanvisning
”).
Giltighetsperioden för denna garanti är begränsad till (i) fem (5) år från datumet för Produktens inköp eller, om detta
inträffar tidigare, begränsat till utlöpandet av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (häri kallad “
Garantiperioden
”).
Ljusstyrkan på produkten är emellertid endast garanterad om produkten har använts inom den rekommenderade
ljusstyrka som beskrivs i Användarmanualen. Garantiperioden för ljusstyrkan är även begränsad till fem (5) år från
produktens inköpsdatum såvida användningstiden är mindre än eller lika med 10 000 timmar. EIZO och Distributörer ska
inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den
Ursprunglige köparen eller tredje part.
EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen
av dessa delar upphört. Nät skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra
kvalitetsstandarder.
Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige
köparens lagstadgade rättigheter.
Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall
som beskrivs nedan:
(a)
När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt
handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje
part annan än EIZO och Distributörer.
(b)
Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.
(c)
Alla försämringar av sensorn.
(d)
Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller
bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller
fast lysande pixlar etc.).
(e)
Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
(f)
Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
(g)
All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar,
roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).
(h)
Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.
För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada
och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetald frakt, i dess ursprungliga
förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa
inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.
Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den
ursprungliga Garantiperioden.
EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA
ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON
PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.
EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD
BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON
FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE
ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST,
AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM
UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I
NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR
HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA
HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG
OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK
GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÅNDSDELEN I BESTÄMMELSEN ÄR ATT BEGRÄNSA
DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA
BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.
Sample
This manual is suitable for devices