Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 9 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 62
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
-
9
Uzaktan Kumanda (opsiyonel)
Kolay kullan
ı
ml
ı
Media Center (bkz: sayfa 21) ve uzaktan kumanda ile en sevdi
ğ
iniz dijital e
ğ
lenceleri bir
yerden keyifle kullan
ı
n!
Uzaktan Kumandan
ı
n ve iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
al
ı
c
ı
n
ı
n kurulmas
ı
Windows Media Center program
ı
n
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmadan önce
(bkz: sayfa 21), uzaktan kumanday
ı
haz
ı
rlay
ı
n.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
zda dahili k
ı
z
ı
lötesi al
ı
c
ı
yoksa, USB al
ı
c
ı
gereklidir. Tedarik edilmi
ş
se, USB al
ı
c
ı
y
ı
bilgisayardaki
USB ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
ndan birine tak
ı
n.
2.
Pilleri uzaktan kumandaya tak
ı
n; do
ğ
ru
yerle
ş
tirildiklerini kontrol edin.
Uzaktan Kumanda
İş
levleri
1.
Pleybek ve kay
ı
t kontrolleri (Kaydet, Çal, Durdur, Geri
Sar,
İ
leri Sar, Geri Atla, Duraklat,
İ
leri Atlat).
2.
AÇMA/KAPAMA veya H
ı
zl
ı
Devam Ettirme
3. Geri
4.
Daha fazla bilgi
5.
Yön tu
ş
lar
ı
(yukar
ı
, a
ş
a
ğ
ı
, sol, sa
ğ
) ve Tamam
6. Ba
ş
lat (Windows tu
ş
u)
7.
Ses kontrolleri (Ses yukar
ı
/a
ş
a
ğ
ı
)
8. Sessiz
9. Kay
ı
t TV'sini Aç
10.K
ı
lavuzu Aç
11.Program/Kanal yukar
ı
/a
ş
a
ğ
ı
12.DVD Menüsü
13.Canl
ı
TV'yi Aç
14.Say
ı
tu
ş
lar
ı
, Temizle ve Enter
15.Teleteks seçimi (k
ı
rm
ı
z
ı
, ye
ş
il, sar
ı
, mavi)*
16.Teleteks (TV modunda iken Teletekse ge)*
* iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
– tüm bölgeleri bulunmamaktad
ı
r
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Sürücüleri
A
ş
a
ğ
ı
da tan
ı
mlanan sürücüler genellikle Packard Bell bilgisayarlarda kullan
ı
l
ı
r. Ancak bu durum, sat
ı
n
ald
ı
ğ
ı
n
ı
z bilgisayarda tüm bunlar
ı
n oldu
ğ
u veya bunlara ek sürücülerin olmad
ı
ğ
ı
anlam
ı
na gelmez. Sat
ı
n
ald
ı
ğ
ı
n
ı
z modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen
Packard Bell InfoCentre
'a göz at
ı
n.
Bellek Kart
ı
Okuyucusu
Haf
ı
za kartlar
ı
, dijital kameralar, PDA’lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlar
ı
gibi birçok
ayg
ı
tta kullan
ı
l
ı
r. Baz
ı
bilgisayarlar
MMC (Multi Media Card
), SD/SDHC Kart
,
xD-Picture Card
veya MS (Memory Stick
®
) gibi en çok kullan
ı
lan tipleri okumaya
ve yazmaya yarayan “hepsi bir arada” haf
ı
za kart
ı
okuyucu içerir.
8
2
5
15
14
7
3
4
11
6
16
9
10
13
12
1
Sample
This manual is suitable for devices