Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 8 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 62
8 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Sanal klavye
Dokunmatik ekran
ı
kullan
ı
rken metin girmeniz için sanal bir klavye bulunmaktad
ı
r. Sanal klavyeyi açmak için
ekrana dokunun ve ard
ı
ndan ekran
ı
n sol taraf
ı
nda bulunan
Giri
ş
Paneli
sekmesine dokunun. Sanal klavyeyi
açt
ı
ğ
ı
n
ı
zda aç
ı
k olan herhangi bir pencerenin üstünde görünecektir. Ekranda uygun bir yere ta
ş
ı
yabilirsiniz.
Ba
ş
lat > Denetim Masas
ı
> Tablet PC Ayarlar
ı
’ndan
Di
ğ
er
sekmesini seçin ve
Giri
ş
Paneli
Ayarlar
ı
n
ı
Gir
’e giderek sanal klavye ayarlar
ı
n
ı
özelle
ş
tirebilirsiniz.
Ekran
ı
n
ı
z
ı
n Kalibre Edilmesi
Dokunu
ş
unuza düzgün kar
ş
ı
l
ı
k vermedi
ğ
inde ekran
ı
yeniden ayarlaman
ı
z
gerekebilir. Bunu yapmak için
Ba
ş
lat > Denetim Masas
ı
> Donan
ı
m ve Ses
> Tablet PC Ayarlar
ı
’n
ı
seçin.
Ekran
sekmesinde
Kalibre et
’i... seçin
Talimatlar
ı
izleyerek ekran
ı
ayarlay
ı
n.
Di
ğ
er seçenekler
Tablet PC ayarlar
ı
ve
Kalem ve Dokunma
alt
ı
nda yer alan
Ba
ş
lat >
Denetim Masas
ı
k
ı
sm
ı
nda ek yap
ı
land
ı
rma ayarlar
ı
bulunmaktad
ı
r.
Not:
Baz
ı
dokunmatik ekranlarda cam tabakalar
ı
ile koruyucu film
tabakas
ı
aras
ı
nda ince bir hava tabakas
ı
vard
ı
r. Farkl
ı
ı
s
ı
ya ve bas
ı
nca
sahip iki yüzey aras
ı
ndaki
ı
ş
ı
k yans
ı
mas
ı
sebebiyle Newton halkalar
ı
olarak bilinen e
ş
merkezli
ş
ekil serileri aras
ı
ra görünebilir. Bu normaldir
ve halkalar birkaç dakika kullan
ı
ld
ı
ktan sonra kaybolacakt
ı
r.
Dokunmatik ekran
ı
n temizlenmesi
Dokunmatik ekranlar hassast
ı
r ve yüzeyi temizlerken temizlik ürünleri kullan
ı
lmamal
ı
d
ı
r. Lütfen sayfa 4’de
verilen
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Temizlenmesi
k
ı
sm
ı
daki önerileri takip edin.
Ses Kontrolleri
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki ses kontrolleri, klavye, veya hoparlörlerin yan
ı
s
ı
ra (cihaz
ı
n
ı
za ba
ğ
l
ı
olarak), sesi ve
hoparlörlerin dengesini Windows'tan ayarlayabilirsiniz.
Sesin Ayarlanmas
ı
Sesi ayarlamak için yapman
ı
z gereken
Hoparlör
simgesine Uyar
ı
Alan
ı
n
ı
n' yan
ı
ndan
t
ı
klamak ve ard
ı
ndan saate t
ı
klamakt
ı
r.
Kayd
ı
r
ı
c
ı
y
ı
yukar
ı
veya a
ş
a
ğ
ı
sürükleyerek sesi ayarlay
ı
n.
Küçük hoparlör
simgesine t
ı
klayarak sesi kapat
ı
n. Tekrar t
ı
klayarak çalmay
ı
kald
ı
ğ
ı
yerden
ba
ş
lat
ı
n.
Mikser
'e t
ı
klayarak geli
ş
mi
ş
ses kontrol ayarlar
ı
na eri
ş
im sa
ğ
lay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices