Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 7 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 62
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
-
7
İ
mlecin gösterdi
ğ
i komutu seçmek veya etkinle
ş
tirmek için
touchpad'in üzerindeki dü
ğ
melerden birine t
ı
klay
ı
n. Touchpad
yüzeyine hafifçe dokundu
ğ
unuzdan emin olun.
1.
İ
mleç alt
ı
ndaki ö
ğ
eyi seçmek için sol t
ı
klay
ı
n.
İ
mlecin i
ş
aret etti
ğ
i program
ı
ba
ş
latmak veya metin
yazarken tüm sözcü
ğ
ü seçmek için çift t
ı
klay
ı
n.
2.
Bir aç
ı
l
ı
r menü ç
ı
kartmak için sa
ğ
t
ı
klay
ı
n.
3. Touchpad yüzeyine iki h
ı
zl
ı
t
ı
klama çift t
ı
klama ile ayn
ı
eylemi gerçekle
ş
tirecektir.
İ
ste
ğ
e Ba
ğ
l
ı
Dokunmatik Yüzey özellikleri
E
ğ
er bilgisayar
ı
n
ı
z Çoklu-hareketi destekliyorsa, dokunmatik yüzey yüzeyindeki belirli
hareket
ş
ekillerini tan
ı
mlayabilir. Bu durum birkaç basit hareketle uygulamalar
ı
kontrol
etmenize olanak sa
ğ
lar. Ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgi için lütfen Packard Bell InfoCentre k
ı
sm
ı
na bak
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda bir Dokunmatik Yüzey Kilidi dü
ğ
mesi bulunabilir. Dokunmatik Yüzey Kilidi
ğ
mesi dokunmatik yüzeyi açarak ve kapatarak klavyeyi kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda istemedi
ğ
iniz imleç
hareketlerinden kaç
ı
nman
ı
z
ı
sa
ğ
lar. Farenizi bilgisayar
ı
n
ı
za ba
ğ
lam
ı
ş
san
ı
z bu çok kullan
ı
ş
l
ı
d
ı
r.
Baz
ı
bilgisayarlarda parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
dokunmatik yüzeyde yukar
ı
ve a
ş
a
ğ
ı
kayd
ı
rarak belgede dola
ş
abilirsiniz.
Not:
Noktalay
ı
c
ı
hareketini ve görünürlü
ğ
ünü iyile
ş
tirin!
Ba
ş
lat
> Denetim Masas
ı
> Donan
ı
m ve
Ses > Fare > Noktalay
ı
c
ı
Seçenekleri
'ne t
ı
klay
ı
n.
Dokunmatik ekran (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
Baz
ı
bilgisayarlarda masan
ı
z
ı
klavye ve fare ile doldurmak yerine basit komutlar
ı
n ekrana
dokunarak verildi
ğ
i dokunmatik ekran vard
ı
r. Dokunmatik ekran
ı
n türüne ve biçimine ba
ğ
l
ı
olarak parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
ya da özel bir çubuk kullanarak (veya her ikisi) ö
ğ
eleri ekranda
seçebilirsiniz.
Ekrana “dokunma”
Fare ile t
ı
klamak ya da bir tu
ş
a basmak yerine ekrana parma
ğ
ı
n
ı
z ile hafifçe
dokunabilir
ya da varsa özel
çubu
ğ
unu kullanabilirsiniz. Ekrana dokundu
ğ
unuzda ekran an
ı
nda tepki vermelidir.
Dikkat:
Yaln
ı
zca parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
ya da verilen özel çubu
ğ
u kullan
ı
n. Di
ğ
er cisimlerin kullan
ı
lmas
ı
ekrana zarar verebilir.
Dokunmatik ekrana ’sa
ğ
t
ı
klamak’ için bir halka belirinceye kadar ekrana bas
ı
l
ı
tutun ve ard
ı
ndan
parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
(veya özel çubu
ğ
u) kald
ı
r
ı
n.
İ
çeri
ğ
i sürüklemek için içeri
ğ
in üzerinden ekrana dokunun,
ard
ı
ndan parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
ekranda dola
ş
t
ı
r
ı
n.
İ
çerik hareketlerinizi izleyeektir.
Çoklu-hareket
E
ğ
er bilgisayar
ı
n
ı
z Çoklu-hareketi destekliyorsa, ekran yüzeyindeki belirli hareket
ş
ekillerini tan
ı
mlayabilir.
Bu durum uygulamalar
ı
birkaç basit hareketle denetlemenize olanak sa
ğ
lar; örne
ğ
in slayt gösterisinde
dönme, yak
ı
nla
ş
t
ı
rmak için içeri veya d
ı
ş
ar
ı
ç
ı
karma ya da belgede dola
ş
mak için dairesel dönü
ş
yapma.
Farkl
ı
dokunmatik ekran türleri ve biçimleri farkl
ı
hareketleri destekleyebilir; daha fazla bilgi için lütfen
Packard Bell InfoCentre
’a bak
ı
n
ı
z.
Dokunma Uygulamalar
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
za baz
ı
dokunma ile ilgili programlar kurulmu
ş
olabilir, bunlara daha büyük dü
ğ
melerin ve
dokunmak için uyarlanm
ı
ş
kontrollerin bulundu
ğ
u basitle
ş
tirilmi
ş
arayüzler ile ö
ğ
elerin ekranda kayd
ı
r
ı
lmas
ı
dahil olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bu programlar ile birlikte verilen yard
ı
ma bak
ı
n
ı
z.
3
1
2
Sample
This manual is suitable for devices