Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 6 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 62
6 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
B
i
LG
i
SAYARINIZI
T
ANIMA
Kotnrol Ayg
ı
tlar
ı
(Klavye/Dokunmatik Yüzey)
Klavye
Klavye, metin veya komutlar
ı
n girilmesi için kullan
ı
l
ı
r. Tu
ş
lar
ı
n fonksiyonlar
ı
kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z programa ba
ğ
l
ı
d
ı
r.
Bu k
ı
lavuzda gösterilen klavye sadece bir örnektir. Klavyenizin düzeni biraz farkl
ı
l
ı
k gösterebilir. Klavyenizin
tam olarak tan
ı
m
ı
için lütfen InfoCentre'a bak
ı
n.
1. Rakamlar: Rakamlar
ı
ve özel karakterleri girmek için kullan
ı
l
ı
r. Üstteki karakterler için
Shift
tu
ş
una,
sa
ğ
daki karakterler için ise
Ctrl+Alt
tu
ş
lar
ı
na ayn
ı
anda bas
ı
n.
2.
Geri alma tu
ş
u (Backspace): Bir bo
ş
luk geri gitmek veya bas
ı
lan son tu
ş
u silmek için kullan
ı
l
ı
r.
3.
Sil (Del): Metni düzenlerken seçilen k
ı
s
ı
mlar
ı
ya da imlecin sa
ğ
ı
ndaki karakterleri siler.
4.
İ
ste
ğ
e Ba
ğ
l
ı
Say
ı
sal Tu
ş
Tak
ı
m
ı
: Say
ı
lar ve imleçler olarak iki farkl
ı
i
ş
levi vard
ı
r.
Numlock
tu
ş
una basarak
iki i
ş
lev aras
ı
nda geçi
ş
yap
ı
n.
Not:
Bo
ş
luk ve a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
optimize etmek için baz
ı
bilgisayarlar say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
sa
ğ
lamayan kompakt klavyeler kullanmaktad
ı
r. E
ğ
er böyle bir durum varsa,
Num
Lock
'
ı
etkinle
ş
tirerek entegre klavye kullanabilir ve ekstra say
ı
karakterleri ile tu
ş
lar
ı
kullanabilirsiniz (klavyenin sa
ğ
orta k
ı
sm
ı
ndaki tu
ş
lar).
Num Lock
tu
ş
una tekrar
basarak tu
ş
lar
ı
normal i
ş
levlerine geri döndürün.
5.
Ok tu
ş
lar
ı
:
İ
mleci yukar
ı
, a
ş
a
ğ
ı
, sola ve sa
ğ
a hareket ettirin.
6.
Gir (Enter): Bir komut girmek için bas
ı
n, bir metine paragraf sonu ekleyin veya tercih edilmi
ş
bir seçene
ğ
i
do
ğ
rulay
ı
n.
7. Bo
ş
luk (Space) tu
ş
u: metninize bo
ş
luk girmek için kullan
ı
l
ı
r.
8.
Üst karakter (Shift): Büyük harf girmek için bir harf tu
ş
uyla ayn
ı
anda kullan
ı
n.
9. Ç
ı
k
ı
ş
(Esc) tu
ş
u: En güncel görevleri iptal eder.
10.Fn:
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
özel i
ş
levleri (semboller ile gösterilmi
ş
tir) etkinle
ş
tirmek için belirli tu
ş
lar
ı
ayn
ı
anda
kullan
ı
n (örne
ğ
in F1 - F12 aras
ı
ndaki tu
ş
lar).
Not:
Baz
ı
klavyelerde Sosyal A
ğ
uygulamas
ı
n
ı
açmak için özel tu
ş
lar bulunmaktad
ı
r (lütfen
sayfa 23’deki Sosyal A
ğ
lar (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
) k
ı
sm
ı
na bak
ı
n
ı
z). E
ğ
er bu uygulama kurulu
de
ğ
ilse, anahtar anl
ı
k mesajla
ş
ma uygulaman
ı
z
ı
ba
ş
latacakt
ı
r.
Touchpad
Touchpad ekrandaki oku kontrol eder. Bu oka i
ş
aretçi veya imleç ad
ı
verilir. Parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
dokunmaya
duyarl
ı
zemin üzerinde kayd
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
zda imleç de bu hareketi takip edecektir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Sample
This manual is suitable for devices