Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 59 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 62
Yaz
ı
l
ı
m Lisans
ı
-
59
Y
AZILIM
Li
SANSI
Not:
Yaz
ı
l
ı
m uygulamalar
ı
n
ı
n ço
ğ
u zaten Packard Bell bilgisayar
ı
n
ı
zda kurulu durumdad
ı
r. Bunlar kullan
ı
ma veya
kuruluma haz
ı
r durumdad
ı
r. Bununla birlikte, baz
ı
ba
ş
l
ı
klar çal
ı
ş
mak için bir CD veya DVD gerektirir. Bu diskleri
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ambalaj
ı
içerisinde bulabilirsiniz.
Packard Bell Lisans Sözle
ş
mesi (CD ve/veya DVD Ürünleri). Orijinalin bu kopyas
ı
sat
ı
n alma kan
ı
t
ı
n
ı
zd
ı
r. Lütfen de
ğ
erli bir nesne
olarak saklay
ı
n.
Önemli!
Yazilimi kurmadan önce dikkatli
ş
ekilde okuyun.
A
ş
a
ğ
ı
daki Lisans Sözle
ş
mesi hükümleri size uygulanmaktad
ı
r. Bu siz (bireysel veya kurumsal olarak) ve Packard Bell aras
ı
ndaki
yasal bir sözle
ş
medir. Yaz
ı
l
ı
m
ı
n kurulumunu yaparak bu sözle
ş
menin ko
ş
ullar
ı
na tabi olmay
ı
kabul edersiniz. Bu Sözle
ş
menin
ko
ş
ullar
ı
n
ı
kabul etmiyorsan
ı
z, paran
ı
z
ı
eksiksiz olarak geri almak için aç
ı
lmam
ı
ş
yaz
ı
l
ı
m ambalaj(lar)
ı
n
ı
ve birlikte verilen belgeleri
(yaz
ı
l
ı
materyaller ve di
ğ
er zarf(lar) dahil) tüm bilgisayar sisteminizle birlikte derhal sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z yere geri verin.
P
ACKARD
B
ELL
Y
AZILIM
L
i
SANSI
1. Lisans Verme
Bu Packard Bell Lisans Sözle
ş
mesi (“Lisans”), YAZILIM bir defada yaln
ı
zca bir bilgisayarda kullan
ı
labildi
ğ
inden, yukar
ı
da sözü
edilen Packard Bell YAZILIMINA (en az bir CD veya DVD disk içerebilen) ait tek bir kopyan
ı
n yaln
ı
zca tek bir bilgisayarda
kullan
ı
m
ı
na izin vermektedir. YAZILIM için birden fazla Lisansa sahipseniz, o zaman sahip oldu
ğ
unuz Lisans kadar kopya
olu
ş
turarak kullanabilirsiniz. YAZILIM geçici belle
ğ
e yüklendi
ğ
inde (yani RAM) veya kal
ı
c
ı
belle
ğ
e (örne
ğ
in sabit disk, CD ve/veya
DVD veya bilgisayara ait ba
ş
ka bir depolama ayg
ı
t
ı
) kuruldu
ğ
unda “kullan
ı
mda" say
ı
l
ı
r, istisna olarak yaln
ı
zca di
ğ
er bilgisayarlar
da
ğ
ı
t
ı
m amac
ı
yla bir a
ğ
sunucusuna kurulan kopya “kullan
ı
mda” say
ı
lmaz. YAZILIMIN beklenen kullan
ı
c
ı
say
ı
s
ı
n
ı
n, kullan
ı
labilen
Lisanslar
ı
n say
ı
s
ı
n
ı
a
ş
mas
ı
durumunda, YAZILIMI kullanan ki
ş
i say
ı
s
ı
n
ı
n Lisans say
ı
s
ı
n
ı
a
ş
mamas
ı
için uygun bir mekanizma veya
i
ş
lem uygulamal
ı
s
ı
n
ı
z. YAZILIMIN bilgisayar
ı
n (a
ğ
sunucusu yerine) sabit diskine veya depolama ayg
ı
t
ı
na kal
ı
c
ı
olarak kurulmas
ı
ve bu bilgisayar
ı
kullanan ki
ş
inin zaman
ı
n
ı
n %80’ini bu uygulamay
ı
kullanarak geçirmesi durumunda, bu ki
ş
i YAZILIMI ta
ş
ı
nabilir
bilgisayar
ı
na veya ev bilgisayar
ı
na kurabilir.
2. Telif Hakk
ı
Packard Bell veya tedarikçilerinin sahip oldu
ğ
u YAZILIM, Amerika Birle
ş
ik Devletleri telif hakk
ı
yasalar
ı
yla ve uluslararas
ı
anla
ş
malara ait hükümlerle korunmaktad
ı
r. Bu nedenle, orijinalin yaln
ı
zca yedekleme veya ar
ş
ivleme amac
ı
yla YAZILIMIN CD ve/
veya DVD disk k
ı
sm
ı
n
ı
n tek bir sabit diske aktar
ı
lmas
ı
gibi durumlar hariç, YAZILIMA di
ğ
er telifli materyaller gibi (örne
ğ
in bir kitap
veya müzik kayd
ı
) muamele etmelisiniz. YAZILIMIN CD ve/veya DVD diskten olu
ş
an bölümünü veya YAZILIMLA birlikte gelen
yaz
ı
l
ı
materyalleri kopyalayamazs
ı
n
ı
z.
3. Di
ğ
er S
ı
n
ı
rlamalar
YAZILIMI kiralayamaz veya ödünç veremezsiniz, ancak sizde kal
ı
c
ı
olarak bir kopyas
ı
kalmamas
ı
ve alan ki
ş
inin bu Sözle
ş
menin
ko
ş
ullar
ı
n
ı
Kabul etmesi durumunda YAZILIMI ve birlikte gelen yaz
ı
l
ı
materyalleri ba
ş
kas
ı
na devredebilirsiniz. YAZILIM üzerinde
tersine mühendislik, kaynak koda dönü
ş
türme veya tersine çevirme i
ş
lemleri yapamazs
ı
n
ı
z. YAZILIMIN devri, en son
güncellemeleri ve önceki tüm sürümleri kapsamal
ı
d
ı
r.
BA
Ş
KA ÜRET
İ
C
İ
LERE A
İ
T YAZILIM VEYA ÜCRETS
İ
Z YAZILIM L
İ
SANS B
İ
LG
İ
LER
İ
Packard Bell taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan ürünlerde yer alan önceden yüklenmi
ş
, yerle
ş
ik ya da bu ürünlerle birlikte verilen yaz
ı
l
ı
mlar, GNU
General Public License (“GPL”) ko
ş
ullar
ı
na uygun lisansa sahip, ücretsiz veya üçüncü
ş
ah
ı
slara ait yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
(“Ücretsiz
Yaz
ı
l
ı
m”) içermektedir. Ücretsiz Yaz
ı
l
ı
m bir simge ile ücretsiz oldu
ğ
una ili
ş
kin i
ş
aretlenir. Ücretsiz Yaz
ı
l
ı
m
ı
kopyalamak, da
ğ
ı
tmak
ve/veya de
ğ
i
ş
tirmek GPL ko
ş
ullar
ı
na tabi tutularak yap
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Ücretsiz Yaz
ı
l
ı
m HERHANG
İ
B
İ
R GARANT
İ
KAPSAMINDA olmadan faydalan
ı
lmas
ı
umuduyla, ima edilmi
ş
herhangi
PAZARLAMA ya da BEL
İ
RL
İ
B
İ
R AMACA UYGUNLUK maksad
ı
dahi güdülmeden da
ğ
ı
t
ı
lmaktad
ı
r. GNU General Public License
hükümleri daima geçerlidir. Bir GPL kopyas
ı
edinmek için do
ğ
rudan http://www.gnu.org sitesine gidebilir ya da Free Software
Foundation, Inc.’e yazarak bir kopya isteyebilirsiniz. Free Software Foundation, Inc’in adresi
ş
öyledir: 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA, 02111-1307, ABD.
Bu yaz
ı
l
ı
m
ı
edindikten sonraki üç (3) y
ı
ll
ı
k süre boyunca, taraf
ı
m
ı
za yaz
ı
l
ı
bir talepte bulunarak medya, nakliye ve depolama
masraflar
ı
haricinde hiçbir ücret ödemeden Ücretsiz Yaz
ı
l
ı
m için bilgisayar taraf
ı
ndan okunabilen tam bir kaynak kodu kopyas
ı
na
GPL ko
ş
ullar
ı
na tabi olarak sahip olabilirsiniz.
Herhangi bir sorunuz olmas
ı
halinde bizimle irtibata geçin. Posta adresimiz
ş
udur: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.,
Hsichih, Taipei Hsien 221, Tayvan.
Sample
This manual is suitable for devices