Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 58 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 62
58 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Ç
EVRE
P
ACKARD
B
ELL
'
IN
Ç
EVRE
K
ORUMA
T
AAHHÜDÜ
Çevre, ürünlerimizin kalbinde yer almaktad
ı
r.
Packard Bell ürünlerinin kullan
ı
m ömrü içinde çevreye etkisini s
ı
n
ı
rlama taahhüdü vermi
ş
tir.
Tasar
ı
m a
ş
amas
ı
ndan ba
ş
layarak, çok s
ı
k
ı
bir tedarik politikas
ı
ile, elektronik parçalar
ı
n kur
ş
un, kadmiyum, krom, c
ı
va gibi a
ğ
ı
r
metal içeriklerinin s
ı
n
ı
rlanmas
ı
na azami dikkat gösterilmektedir. Tedarikçilerden, herhangi bir ürünün her parças
ı
için, tüm
yönetmeliklere uymalar
ı
istenmektedir.
Kullan
ı
m ömrünü tamamlam
ı
ş
ürünler söz konusu oldu
ğ
unda, tüm ürünlerimizin geri dönü
ş
türülmesini te
ş
vik etmek ve
kolayla
ş
t
ı
rmak için önlemler al
ı
nmaktad
ı
r. Bu nedenle, Packard Bell ürünlerinde kullan
ı
lan 25 gramdan a
ğ
ı
r tüm parçalar ISO
11469 etiketlidir. Bu etiket malzemenin çabuk tan
ı
nmas
ı
n
ı
sa
ğ
lar ve de
ğ
erlendirilmesini kolayla
ş
t
ı
r
ı
r. Ayn
ı
ş
ekilde, masaüstü
bilgisayarlar kolayl
ı
kla sökülebilecek
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
, vida yerine klips kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
E
NERGY
S
TAR
®
ORTAKLI
Ğ
I
Not:
Bu bölüm yaln
ı
zca Energy Star
®
etiketi bulunan sistemler için geçerlidir.
Packard Bell, Energy Star
®
program
ı
n
ı
n resmi orta
ğ
ı
d
ı
r.
Energy Star
®
, ABD Çevre Koruma Ajans
ı
taraf
ı
ndan, enerji-verimlili
ğ
i olan ürünleri destekleyerek karbondioksit
emisyonlar
ı
n
ı
azaltmak amac
ı
yla gönüllü bir etiketleme program
ı
olarak 1992 y
ı
l
ı
nda tan
ı
t
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Bu programa
kat
ı
larak, Packard Bell, enerji faturan
ı
z
ı
azaltman
ı
z
ı
sa
ğ
layarak, hava kirlili
ğ
inin azalt
ı
lmas
ı
na ve gelecek nesiller
için dünyan
ı
n ikliminin korunmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
Packard Bell, tüm Packard Bellmonitörlerin enerji verimlili
ğ
i için Energy Star
®
talimatlar
ı
na uygun oldu
ğ
unu belirlemi
ş
tir.
Energy Star
®
web sitesinden Energy Star
®
ile ilgili daha fazla bilgiye ula
ş
abilirsiniz: www.energystar.gov.
Ü
RÜNÜN
A
TILMASI
Elektrikli ve Elektronik Ekipman At
ı
klar
ı
(WEEE) Direktifi olarak da bilinen 2002/96/EC Direktifi, kullan
ı
lm
ı
ş
elektrikli ve elektronik cihazlar
ı
n yeniden kullan
ı
m
ı
n
ı
, geri dönü
ş
ümünü sa
ğ
lamak ve çöp depolama sahalar
ı
na
gidecek at
ı
ğ
ı
n say
ı
s
ı
n
ı
n ve yakma i
ş
leminin azalt
ı
lmas
ı
amac
ı
yla elektrikli ve elektronik ürünlerin ev at
ı
klar
ı
yla
birlikte at
ı
lmamas
ı
n
ı
gerektirir. Üstü çizili çöp tenekesi logosu bu ürünlerin ayr
ı
ş
ekilde at
ı
lmas
ı
konusunda
hat
ı
rlat
ı
c
ı
niteli
ğ
indedir. Bu kurallar tüm Packard Bell ürünleriniz ve ayr
ı
ca klavye, fare, hoparlör ve uzaktan
kumanda gibi tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu gibi ürünleri atman
ı
z gerekti
ğ
inde, yerel mercilerle görü
ş
erek
bunlar
ı
n do
ğ
ru
ş
ekilde geri dönü
ş
ümünün yap
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin olun veya e
ğ
er ürün de
ğ
i
ş
imi yap
ı
yorsan
ı
z
elinizdeki eski ürünü perakendecinize iade edin. Daha fazla bilgi için, lütfen www.packardbell.com/recycling
adresini ziyaret edin.
Pillerin At
ı
lmas
ı
(varsa)
Ekipman
ı
n
ı
z
ı
atmadan önce ekipmana tak
ı
l
ı
olabilecek pilleri ç
ı
kard
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun. Avrupa yasalar
ı
nda pillerin at
ı
lmalar
ı
amac
ı
yla ev at
ı
klar
ı
ndan ayr
ı
olarak toplanmalar
ı
gerekti
ğ
i belirtilmektedir. Kullan
ı
lm
ı
ş
pillerinizi çöp tenekesine atmay
ı
n.
Kullan
ı
lm
ı
ş
pillerinizi, mevcut pil toplama plan
ı
na göre at
ı
n ya da kullanabilece
ğ
iniz yöntemler konusunda da
ğ
ı
t
ı
mc
ı
n
ı
za veya yerel
yönetiminize ba
ş
vurun. Gösterdi
ğ
iniz çabalar, kullan
ı
lm
ı
ş
pillerin güvenli
ş
ekilde toplanmas
ı
n
ı
, geri dönü
ş
türülmesini ve imha
edilmesini sa
ğ
layarak çevrenin korunmas
ı
na ve sa
ğ
l
ı
k tehlikelerinin azalt
ı
lmas
ı
na yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
Dikkat:
Yanli
ş
pil takildi
ğ
inda patlama riski vardir. kullanilmi
ş
pilleri talimatlara uygun
ş
ekilde atin.
Civa uyar
ı
s
ı
LED bulunmayan
ı
ş
ı
kl
ı
LCD/CRT monitörü veya ekran
ı
içeren elektronik ürünler için: Bu üründeki lamba(lar) da civa
vard
ı
r ve yerel, eyalet veya federal yasalara göre yeniden i
ş
lenmeli veya imha edilmelidir. Daha fazla bilgi için lambaya
özel imha bilgileri için www.eiae.org adresinden Elektronik Endüstri Birli
ğ
i ile temasa geçin, www.lamprecycle.org
adresini ziyaret edin.
Sample
This manual is suitable for devices