Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 57 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 62
Düzenleyici Bilgiler -
57
Bilgisayar
ı
n
ı
zda kullan
ı
lan optik ayg
ı
tlar yaln
ı
zca bu tip elektronik cihazlar
ı
n bile
ş
enleri olarak tasarlanm
ı
ş
t
ı
r ve bu nedenle
EKS
İ
KS
İ
Z lazer ürünleri ile ilgili Federal Yönergelerin, K
ı
s
ı
m 1040.10 ve K
ı
s
ı
m 1040.11’e ait kurallar
ı
n
ı
n belirledi
ğ
i gereksinimlere
uymamaktad
ı
r.
Lazer radyasyonuna maruz kal
ı
nmas
ı
oldukça tehlikeli oldu
ğ
undan, kullan
ı
c
ı
hiçbir ko
ş
ulda lazer cihaz
ı
n
ı
sökmeye çal
ı
ş
mamal
ı
d
ı
r.
A
MBALAJ
Bu ürünün ambalaj
ı
20 Aral
ı
k 1994 tarihli Avrupa Çevre Direktifi 94/62/EC ve Fransa Yasalar
ı
ndaki e
ş
de
ğ
eri 20 Temmuz 1998
tarihli 98-638 say
ı
l
ı
Kararnameye uygundur.
Sample
This manual is suitable for devices