Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 56 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 62
56 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
G
ÜÇ
K
AYNA
Ğ
I
VE
K
ABLOLAR
Güç Kayna
ğ
ı
Güç kayna
ğ
ı
soket giri
ş
i ve ç
ı
k
ı
ş
ı
(varsa) Tehlikeli Voltaj olarak s
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Cihaz
ı
güç kayna
ğ
ı
ndan ay
ı
rmak için güç kayna
ğ
ı
kablosunu fi
ş
ten çekmeli ve bataryay
ı
ç
ı
karmal
ı
s
ı
n
ı
z. Bu amaçla, soket prizi
cihaz
ı
n yan
ı
na yerle
ş
tirilmeli ve kolayca ula
ş
ı
labilir olmal
ı
d
ı
r.
Giri
ş
de
ğ
eri: Bilgisayar
ı
n alt
ı
ndaki i
ş
letme de
ğ
erleri etiketine bak
ı
n ve güç adaptörünüzün belirtilen de
ğ
ere uygun oldu
ğ
undan emin
olun.
Hiçbir durumda kullan
ı
c
ı
, güç kayna
ğ
ı
n
ı
sökmeye çal
ı
ş
mamal
ı
d
ı
r. Güç kayna
ğ
ı
n
ı
n kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan bak
ı
m
ı
yap
ı
labilecek
herhangi bir parças
ı
bulunmamaktad
ı
r. Güç kayna
ğ
ı
içerisinde ciddi ki
ş
isel yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli voltaj
bulunmaktad
ı
r.
Sorunlu bir güç kayna
ğ
ı
bayiinize iade edilmelidir.
Güç Kablolar
ı
ve Fi
ş
Bu ürün üç uçlu topraklanm
ı
ş
güç kablosu ve fi
ş
i gerektirir. Fi
ş
yaln
ı
zca toprakl
ı
prizlere girebilmektedir. Elektrik prizi, fi
ş
i takmadan
önce düzgün biçimde topraklanmal
ı
d
ı
r. Fi
ş
i, topraks
ı
z bir prize takmay
ı
n. Daha fazla bilgi için elektrikçinizle görü
ş
ün.
Bu cihaz 3 kablolu bir toprakl
ı
güç kablosu gerektirir. Kablo uzunlu
ğ
u 2,5 metreyi geçmemelidir. Elektrik tehlikelerini önlemek için,
güç kablosu üzerindeki toprak temas
ı
n
ı
ç
ı
karmay
ı
n veya devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakmay
ı
n. Hasar görmesi durumunda kabloyu de
ğ
i
ş
tirin.
Uygun bir de
ğ
i
ş
im için bayiinizle temasa geçin. Avrupa’da fi
ş
, 250 VAC, minimum 10 amper de
ğ
erine sahip olmal
ı
d
ı
r. Fi
ş
üzerinde
uluslar aras
ı
bir ajans
ı
n onay i
ş
areti bulunmal
ı
d
ı
r. Kablo, son kullan
ı
c
ı
n
ı
n ülkesinde kullan
ı
ma uygun olmal
ı
d
ı
r. Ülkenizde ne tip bir
güç kablosu kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin de
ğ
ilseniz bayiinize veya elektrik
ş
irketi yetkililerine dan
ı
ş
ı
n.
Kablolar
Bilgisayar
ı
n ambalaj
ı
nda Ürünle birlikte sunulmayan kablolar için:
Sadece kablo ve ara birim etkin yal
ı
t
ı
m kullan
ı
yorsa sistemin EMC performans
ı
garanti edilebilir.
Yal
ı
t
ı
ml
ı
ara birim kablosunu kullan
ı
m
ı
USB, IEEE1394, seri, yaz
ı
c
ı
, oyun, analog veya dijital ses/video, Ethernet LAN, PS2, TV
veya FM antenleri ve genel olarak tüm yüksek h
ı
zl
ı
kablolar
ı
n ara birimleri için gereklidir.
Sadece UL Listeli No. 26AWG veya daha geni
ş
telekomünikasyon kablolar
ı
kullan
ı
n.
Sadece Ethernet LAN veya RTC modem kablosunun 3 metreyi a
ş
an bir uzunlu
ğ
u olabilir.
Packard Bell, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
birlikte verilmeyen bir donan
ı
m ayg
ı
t
ı
na ba
ğ
layan her kabloya ferrit nüveli bir yuvarlak klips eklemenizi
önerir.
-
Referans ferrit: Steward'dan 28A-2029 (iki döngü)
Ethernet LAN kablosu için, sadece FTP korumal
ı
kablolar kullan
ı
n (cat
5).
Ürün sertifikasyonu s
ı
ras
ı
nda, Packard Bella
ş
a
ğ
ı
daki kablo kalitesini kullanm
ı
ş
t
ı
r:
-
Hama 46778'den USB2.0 Onayl
ı
Kablolar
ı
-
Hama 50011'den IEEE1394 yal
ı
t
ı
ml
ı
FireWire
-
Thomson KHC001M, KHC012M, KHC028M'den RCA-RCA yal
ı
t
ı
ml
ı
Ses/Video Kablolar
ı
-
Hama 43330H, 42714H'dan Stereo Jack yal
ı
t
ı
ml
ı
Ses kablolar
ı
-
Hama 50030'dan Ethernet Yal
ı
t
ı
ml
ı
Kablolar Cat 5e
S
ı
cakl
ı
k Olu
ş
umu ve Ta
ş
ı
nabilir Bilgisayarlar
Uzun süreli bir kullan
ı
m
ı
n ard
ı
ndan AC adaptörü ve bilgisayar
ı
n alt k
ı
sm
ı
ı
s
ı
nabilir. Bu k
ı
s
ı
mlar ile uzun süreli fiziksel temasta
bulunulmaktan kaç
ı
n
ı
lmal
ı
d
ı
r.
G
ÖVDE
K
APA
Ğ
ININ
Ç
IKARTILMASI
VE
D
E
Ğ
i
Ş
T
i
R
i
LMES
i
Bak
ı
m veya de
ğ
i
ş
iklik yapmak amac
ı
yla gövde kapa
ğ
ı
n
ı
n ç
ı
kart
ı
lmas
ı
ndan önce tüm güç ve modem kablolar
ı
ile ve bataryay
ı
ç
ı
karmal
ı
s
ı
n
ı
z.
D
İ
kkat: Uzun sürel
İ
kullanimin ardindan b
İ
lg
İ
sayar
İ
ç
İ
ndek
İ
bazi parçalar sicak hale geleb
İ
l
İ
r.
Daha sonra fi
ş
i takmadan önce gövdeyi kapatmal
ı
ve cihaz
ı
açmal
ı
s
ı
n
ı
z.
L
AZER
U
YGUNLU
Ğ
U
B
i
LD
i
R
i
M
i
Optik cihazlar test edilmi
ş
ve Uluslararas
ı
Elektroteknik Komisyonu’nun IEC60825-1 ve Avrupa EN60825-1 numaral
ı
standartlar
ı
yla 1. S
ı
n
ı
f lazer ürünü olarak onaylam
ı
ş
t
ı
r.
1. S
ı
n
ı
f lazer ürünleri tehlikeli kabul edilmemektedirler. Optik cihazlar, normal çal
ı
ş
ma s
ı
ras
ı
nda veya belirlenen bak
ı
m
ş
artlar
ı
nda,
ki
ş
ilerin 1. S
ı
n
ı
f seviyesinin üzerinde bir lazer radyasyonuna asla maruz kalmayacaklar
ı
biçimde tasarlanm
ı
ş
t
ı
r.
Sample
This manual is suitable for devices