Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 55 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 62
Düzenleyici Bilgiler -
55
D
ÜZENLEY
i
C
i Bi
LG
i
LER
CE U
YUM
GEREKLILI
Ğ
I
CE i
ş
aretli ürünler, Avrupa Birli
ğ
i Konseyi taraf
ı
ndan yay
ı
nlanan 93/68/EEC say
ı
l
ı
Yönerge ile de
ğ
i
ş
tirilen
Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/EEC) ve Dü
ş
ük Voltaj Yönergesi’ne (2006/95/EEC) uygundur.
Bu yönergelere uyum, a
ş
a
ğ
ı
daki Avrupa Standartlar
ı
na uyum anlam
ı
na gelir:
EN55022: Radyo frekans
ı
bozulma karakteristikleri
EN55024: Ba
ğ
ı
ş
ı
kl
ı
k karakteristikleri
EN61000-3-2: Harmonik ak
ı
m emisyonlar
ı
s
ı
n
ı
rlamas
ı
EN61000-3-3: Dü
ş
ük voltajl
ı
besleme sisteminde voltaj dalgalanmas
ı
ve k
ı
rp
ı
ş
ma s
ı
n
ı
rlamas
ı
EN60950-1: Ürün Güvenli
ğ
i. Bilgisayar
ı
n
ı
zda bir telekomünikasyon a
ğ
kart
ı
varsa, giri
ş
ı
k
ı
ş
soketi Telekomünikasyon A
ğ
Voltaj
ı
olarak (TNV-3) s
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
l
ı
r.
Kablosuz denetleyici ve kablolu modemlere sahip bilgisayarlar için not:
Packard Bell, bu bilgisayarla verilen kablosuz ayg
ı
tlar
ı
n, Dü
ş
ük Voltaj, R&TTE’nin EMC ve RF ile ilgili 1999/
05/EC Direktifi ve bunun di
ğ
er ilgili ko
ş
ullar
ı
n
ı
n istedi
ğ
i gereksinimlerle tam olarak uyumlu dü
ş
ük güçlü bir
radyo vericisine sahip oldu
ğ
unu belirtir.
EN300328 - Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konular
ı
(ERM).
EN301489-1/-7/-17/-24 - Radyo cihaz
ı
ve hizmetleri için EMC standard
ı
, genel teknik
ş
artlar.
EN301893 - Geni
ş
Band Radyo Eri
ş
im
Ş
ebekesi, 5GHz yüksek performansl
ı
RLAN, R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel
ş
artlar
ı
kapsayan uyumla
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
EN Standard
ı
.
EN62311 -
İ
nsanlar
ı
n elektromanyetik alanlara maruz kalmas
ı
ile ilgili temel s
ı
n
ı
rlamalara sahip alçak gerilimli elektronik ve
elektrikli cihazlar
ı
n uyumunu göstermek amac
ı
yla genel özellik standard
ı
.
Bu ürün katiyetle kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
ülkenin ilgili kanun ve tüzükleri uyar
ı
nca kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r. Daha detayl
ı
bilgi için, ürünün kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
ülkede bulunan yerel büro ile irtibata geçiniz.
Ylgili ülkeler listesi
Mart 2009 tarihi itibariyle AB üyesi ülkeler: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan,
İ
spanya, Fransa,
İ
rlanda,
İ
talya,
Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya,
İ
sveç,
İ
ngiltere, Estonya, Latviya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, K
ı
br
ı
s ve Malta, Bulgaristan ve Romanya.
Ü
RÜN
ÜZER
i
NDE
DE
Ğ
i
Ş
i
KL
i
K
CE
İş
areti
Packard Bell, kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan gerçekle
ş
tirilen ve bunlar
ı
n sonucunda, ürünün CE
İş
areti uyumlulu
ğ
unu de
ğ
i
ş
tirebilecek izinsiz
de
ğ
i
ş
ikliklerden dolay
ı
sorumlu tutulamaz.
Radyo Frekans
ı
Paraziti
Üretici bu cihaz üzerinde yap
ı
lan de
ğ
i
ş
ikliklerin neden oldu
ğ
u radyo veya TV sinyali parazitinden sorumlu de
ğ
ildir.
B
A
Ğ
LANTILAR
VE
U
ZAKTAN
T
OPRAKLAMA
PELV (Korunmu
ş
Ekstra Dü
ş
ük Voltaj)
Ekipman
ı
n ekstra dü
ş
ük voltaj bütünlü
ğ
ünü sa
ğ
lamak için, sadece
ş
ebeke korumas
ı
olan elektriksel olarak uyumlu devreleri harici
portlara ba
ğ
lay
ı
n.
SELV (Emniyetli Ekstra Dü
ş
ük Voltaj)
Bu ürünün her giri
ş
i ve ç
ı
k
ı
ş
ı
Emniyetli Ekstra Dü
ş
ük Voltaj olarak s
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
l
ı
r.
Uzaktan Topraklama
Elektrik çarpmas
ı
n
ı
önlemek için, tüm yerel (özel ofis) bilgisayarlar
ı
ve bilgisayar destek ekipman
ı
n
ı
bina kablo sisteminin benzer
elektrik devresine ba
ğ
lay
ı
n. Emin de
ğ
ilseniz, uzaktan topraklama durumunu önlemek için bina kablo sistemini kontrol edin.
Bina Beslemesi
Ekipman
ı
sadece ülkenizde geçerli olan kablo regülasyonlar
ı
yla uyumlu olan bina beslemesine ba
ğ
lay
ı
n. Birle
ş
ik Krall
ı
k’ta bunlar
IEE düzenlemeleridir.
Sample
This manual is suitable for devices