Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 53 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
53
3.
İ
stedi
ğ
iniz geri yükleme noktas
ı
na,
Next (
İ
leri)
ö
ğ
esine ve ard
ı
ndan
Finish (Son)
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Bir onay mesaj
ı
kutusu görünür.
4.
Yes
(Evet) ötesine t
ı
klay
ı
n. Belirtti
ğ
iniz geri yükleme noktas
ı
ile sisteminiz geri yüklenir. Bu i
ş
lem birkaç
dakika alabilir ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latabilir.
Sisteminizi fabrika ayarlar
ı
na geri döndürme
Bilgisayar
ı
n
ı
zda di
ğ
er metotlarla çözülemeyecek sorunlar varsa, sisteminizi fabrika ayarlar
ı
na döndürmek
için her
ş
eyi yeniden kurman
ı
z gerekebilir. Sabit diskiniz ya da olu
ş
turdu
ğ
unuz kurtarma diskleri ile yeniden
kurulum yapabilirsiniz.
Dikkat:
Tam kurtarma i
ş
lemi, sabit diskinizdeki her
ş
eyi siler, ard
ı
ndan Windows'u ve
sisteminizde kurulu olan yaz
ı
l
ı
m ve sürücüleri yeniden kurar. Sabit diskinizdeki önemli
dosyalara eri
ş
ebiliyorsan
ı
z, bunlar
ı
yedekleyin.
Hala Windows'y
ı
çal
ı
ş
t
ı
rabiliyorsan
ı
z, bkz. a
ş
a
ğ
ı
daki “
Windows'dan Kurtarma
”.
Windows'y
ı
çal
ı
ş
t
ı
ram
ı
yor ve orijinal sabit diskiniz hala çal
ı
ş
m
ı
yorsa, bkz. “
Ba
ş
latma s
ı
ras
ı
nda sabit
diskten kurtarma
” sayfa 53.
Windows'y
ı
çal
ı
ş
t
ı
ram
ı
yorsan
ı
z ve orijinal sabit diskiniz tam olarak yeniden formatlanm
ı
ş
sa veya yedek bir
sabit disk takt
ı
ysan
ı
z, bkz. “
Kurtarma disklerinden kurtarma
” sayfa 54.
Windows'dan Kurtarma
Windows ve tüm ön kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücüleri yeniden kurmak için:
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
ı
>
Packard Bell
ve ard
ı
ndan
Packard Bell Recovery Management
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Packard Bell Recovery Management
ı
l
ı
r.
2.
Restore
(Geri yükle) sekmesine ve ard
ı
ndan
Restore system to factory default
(Sistemi fabrika
varsay
ı
lan
ı
na geri yükle) ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Confirm Restoration
(Geri Yükleme Onay) ileti
ş
im kutusu aç
ı
l
ı
r.
3.
Yes
(Evet) ve ard
ı
ndan
Start
(Ba
ş
lat) ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
İş
letim sisteminin kurtar
ı
laca
ğ
ı
sabit disk hakk
ı
nda
bilgileri gösteren bir ileti
ş
im kutusu aç
ı
l
ı
r.
Dikkat:
İş
leme devam edilmesi sabit diskinizdeki tüm dosyalar
ı
silecektir.
4.
OK
'i (Tamam) t
ı
klay
ı
n. Kurtarma i
ş
lemi, bilgisayar
ı
n
ı
z yeniden ba
ş
lat
ı
ld
ı
ğ
ı
nda ba
ş
lar ve dosyalar
ı
n sabit
diskinize kopyalanmas
ı
ile sürer. Bu i
ş
lem biraz zaman alabilir, ancak bir Packard Bell Recovery
Management ekran
ı
ilerlemesini gösterir.
Kurtarma bitti
ğ
inde, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latman
ı
z
ı
isteyen bir ileti
ş
im kutusu görünür.
5.
OK
'i (Tamam) t
ı
klay
ı
n. Bilgisayar
ı
n
ı
z yeniden ba
ş
lar.
6.
İ
lk aç
ı
l
ı
ş
için ekrandaki uyar
ı
lar
ı
takip edin.
Ba
ş
latma s
ı
ras
ı
nda sabit diskten kurtarma
Windows ve tüm ön kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücüleri yeniden kurmak için:
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ı
n ve aç
ı
l
ı
ş
s
ı
ras
ı
nda
Alt+F10
tu
ş
una bas
ı
n.
Packard Bell Recovery Management
ı
l
ı
r.
2.
Restore system from factory default
(Fabrika varsay
ı
lan
ı
ndan sistemi geri yükle) ö
ğ
esine t
ı
klayn.
Dikkat:
İş
leme devam edilmesi sabit diskinizdeki tüm dosyalar
ı
silecektir.
3.
Devam etmek için
İ
leri
’yi t
ı
klat
ı
n. Sabit diskinizin orijinal, fabrikada yüklenmi
ş
içeri
ğ
i geri yüklenir.
Bu iþlem birkaç dakika sürecektir.
Sample
This manual is suitable for devices