Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 52 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 62
52 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
3.
Contents
(
İ
çindekiler) ö
ğ
esine t
ı
klayn. Yaz
ı
l
ı
m ve ayg
ı
t sürücülerinin bir listesi aç
ı
l
ı
r.
4.
Kurmak istedi
ğ
iniz ö
ğ
e için
install (kur)
simgesine t
ı
klayn, ard
ı
ndan kurulumu tamamlamak için ekrandaki
uyar
ı
lar
ı
izleyin. Yeniden kurmak istedi
ğ
iniz her ö
ğ
e için bu ad
ı
m
ı
tekrarlay
ı
n.
Önceki bir sistem durumuna geri döndürme
Microsoft System Restore, sistem ayarlar
ı
n
ı
z
ı
periyodik olarak ’görüntülerini’ al
ı
r ve bunlar
ı
geri yükleme
noktalar
ı
olarak kaydeder. Ço
ğ
u çözümü zor yaz
ı
l
ı
m sorununda, sisteminizi tekrar çal
ı
ş
ı
r duruma getirmek
için bu geri yükleme noktalar
ı
ndan birine geri döndürebilirsiniz.
Windows otomatik olarak her gün ve yaz
ı
l
ı
m veya ayg
ı
t sürücüsü kurdu
ğ
unuz durumlarda ilave bir geri
yükleme noktas
ı
olu
ş
turur.
Yard
ı
m:
Microsoft System Restore kullan
ı
m hakk
ı
nda bilgi için,
Ba
ş
lat
ı
ve ard
ı
ndan
Yard
ı
m ve
Destek
’i t
ı
klat
ı
n. Search Help (Yard
ı
m ara) kutusuna windows system restore yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Enter
'a bas
ı
n.
Bir geri yükleme noktas
ı
na geri dönmek için:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Action Center
, ard
ı
ndan
Kurtarma
ö
ğ
esine t
ı
klayn.
2.
Sistem Geri Yüklemeyi Aç
'a t
ı
klay
ı
n, ard
ı
ndan
Ileri
'ye t
ı
klay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices