Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 51 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
51
S
ISTEMINIZIN
K
URTARILMASI
Sorun giderme yöntemleri (sayfa 38) sorunu düzeltmenize yard
ı
mc
ı
olmad
ı
ysa,
Packard Bell Recovery
Management
Program’
ı
çal
ı
ş
t
ı
rabilirsiniz. Bu uygulama, tüm ayarlar
ı
n
ı
z
ı
ve ki
ş
isel verilerinizi daha sonradan
geri alabilmek üzere, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
sat
ı
n al
ı
nd
ı
ğ
ı
günkü durumuna getirecektir.
Sisteminizi kurtarmak için
1. F
ı
rsat buldu
ğ
unuzda kurtarma disklerini olu
ş
turun.
Bu diskleri, ciddi donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m sorunlar
ı
ndan sisteminizi kurtarmak için kullanabilirsiniz. Talimatlar
için, bkz. “
Kurtarma Diskleri olu
ş
turma
” sayfa 18.
2.
Küçük düzeltmeler yap
ı
n.
Bir veya iki yaz
ı
l
ı
m veya donan
ı
m ö
ğ
esi, düzgün çal
ı
ş
m
ı
yorsa, yaz
ı
l
ı
m veya cihaz sürücüleri tekrar
kurularak sorun çözülebilir. Fabrika da kurulmu
ş
olan yaz
ı
l
ı
m ve sürücüleri kurtarmak için, bkz. “
Ön
kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücülerin kurtar
ı
lmas
ı
" sayfa 51. Önceden yüklenmemi
ş
yaz
ı
l
ı
m ve sürücülerin
tekrar kurulmas
ı
na ili
ş
kin talimatlar için, ilgili ürünün belgelerine ya da teknik destek Web sitesine bak
ı
n.
3.
Önceki bir sistem durumuna geri döndürün.
Yaz
ı
l
ı
m veya sürücülerin tekrar yüklenmesi i
ş
e yaramad
ı
ysa, sorun sisteminizin normal çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
durumuna
geri döndürülmesiyle çözülebilir. Talimatlar için, bkz. “
Önceki bir sistem durumuna geri döndürme
” sayfa
52.
4.
Sisteminizi fabrika ayarlar
ı
na geri döndürün.
Sorunu hiç bir
ş
ey çözmediyse ve sisteminizi fabrika ayar
ı
na geri döndürmek istiyorsan
ı
z, bkz. “
Sisteminizi
fabrika ayarlar
ı
na geri döndürme
” sayfa 53.
Ön kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücülerin kurtar
ı
lmas
ı
Bir sorun giderme ad
ı
m
ı
olarak, fabrikadan bilgisayar
ı
n
ı
zda ön kurulu olarak gelen yaz
ı
l
ı
m ile ayg
ı
t
sürücülerini yeniden kurman
ı
z gerekebilir. Sabit diskiniz ya da olu
ş
turdu
ğ
unuz yedekleme diskleri ile
kurtarma yapabilirsiniz.
Yeni yaz
ı
l
ı
m—Bilgisayar
ı
n
ı
zda ön kurulu olarak gelmeyen yaz
ı
l
ı
m kurtarmak isterseniz, ilgili yaz
ı
l
ı
m
ı
n
kurulum talimatlar
ı
n
ı
izlemeniz gerekir.
Yeni yaz
ı
l
ı
m—Bilgisayar
ı
n
ı
zda ön kurulu olarak gelmeyen yaz
ı
l
ı
m kurtarmak isterseniz, ilgili yaz
ı
l
ı
m
ı
n
kurulum talimatlar
ı
n
ı
izlemeniz gerekir.
Ön kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücülerin kurtar
ı
lmas
ı
:
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Packard Bell
ve ard
ı
ndan
Packard Bell Recovery Management
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Packard Bell Recovery Management
ı
l
ı
r.
- YA DA -
Sürücü ve uygulama kurtarma diskinden kurtarma yap
ı
yorsan
ı
z, bunu sürücüye yerle
ş
tirin ve
Packard Bell
Application Recovery
(Packard Bell Uygulama Kurtarma) ana menüsü aç
ı
ld
ı
ktan sonra Ad
ı
m 3'e gidin.
2.
Geri yükle
sekmesine ve ard
ı
ndan
Reinstall applications/drivers
(Uygulamalar/sürücüleri yeniden kur)
ötesine t
ı
klayn.
Packard Bell Application Recovery
(Packard Bell Uygulama Kurtarma) ana menüsü aç
ı
l
ı
r.
Y
ARDIM
M
ASASI
Sample
This manual is suitable for devices