Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 50 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 62
50 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Yaz
ı
c
ı
, taray
ı
c
ı
, oyun çubu
ğ
u, vb. yeni donan
ı
mlar
ı
n tak
ı
lmas
ı
çok karma
ş
ı
k bir i
ş
lem de
ğ
ildir.
Her ayg
ı
t tipinin kendi özel kurulum özellikleri bulunmaktad
ı
r, bu nedenle nas
ı
l uygun
ş
ekilde yüklenece
ğ
ini
ö
ğ
renmek için lütfen cihazla birlikte verilen belgelere ba
ş
vurun. Herhangi bir kabloyu sökerken veya
takarken, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ve cihaz
ı
kapatmay
ı
unutmay
ı
n.
Not:
Yeni donan
ı
m
ı
n
ı
z
ı
kurarken sorunlarla kar
ş
ı
la
ş
ı
rsan
ı
z, öncelikle cihazla birlikte verilen k
ı
lavuza
göz atmal
ı
s
ı
n
ı
z. Sorunlar
ı
n
ı
z hala devam ediyorsa, daha fazla yard
ı
m ve öneri için lütfen üreticisi veya
perakende sat
ı
c
ı
s
ı
yla temasa geçin veya Web sitelerine ba
ş
vurun.
Donan
ı
m yap
ı
land
ı
rman
ı
z
ı
yeniden ayarlama
Orijinal bilgisayar donan
ı
m
ı
sürücüleri ile ilgili sorun ya
ş
arsan
ı
z, donan
ı
m yap
ı
land
ı
rman
ı
z
ı
geri yüklemek
isteyebilirsiniz, böylece bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n fabrikadan ayr
ı
l
ı
rken tam
ş
ekilde ayr
ı
l
ı
r. Detayl
ı
bilgi edinmek için
sayfa 51'daki Sisteminizin Kurtar
ı
lmas
ı
bak
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices