Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 5 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 62
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
-
5
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n servisi
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kendiniz onarmaya çal
ı
ş
may
ı
n, kapaklar
ı
n aç
ı
lmas
ı
veya ç
ı
kar
ı
lmas
ı
sizi tehlikeli voltaj
noktalar
ı
na veya di
ğ
er risklere maruz b
ı
rakabilir. Tüm onar
ı
m i
ş
lemlerini nitelikli servis personeline
yönlendiriniz.
Bu bilgisayar
ı
n duvardaki priz ile olan ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin ve servis i
ş
lemini
ş
u durumlarda nitelikli personele
b
ı
rak
ı
n:
Güç kablosu veya fi
ş
i hasar gördü
ğ
ünde, kesildi
ğ
inde veya y
ı
prand
ı
ğ
ı
nda.
Ürüne s
ı
v
ı
girdi
ğ
inde.
Ürün ya
ğ
mura veya suya maruz kald
ı
ğ
ı
nda.
Ürün dü
ş
ğ
ünde veya mahfazas
ı
hasar gördü
ğ
ünde.
Ürün performans
ı
nda servise götürülmesi gerekti
ğ
ini gösteren önemli bir fark görüldü
ğ
ünde.
Çal
ı
ş
t
ı
rma talimatlar
ı
yerine getirildikten sonra ürün normal çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda.
Not:
Sadece çal
ı
ş
t
ı
rma talimatlar
ı
taraf
ı
ndan kapsama dahilinde bulunan kontrolleri ayarlay
ı
n, di
ğ
er
kontrollerin yanl
ı
ş
ayarlanmas
ı
hasar ile sonuçlanabilir ve ürünü normal çal
ı
ş
ma
ş
artlar
ı
na geri
döndürmek için genellikle nitelikli bir teknisyen taraf
ı
ndan kapsaml
ı
çal
ı
ş
ma yap
ı
lmas
ı
n
ı
gerektirecektir.
Sa
ğ
l
ı
k Önlemleri
Bilgisayar ve aksesuarlar
ı
nda küçük parçalar bulunabilir. Bunlar
ı
küçük çocuklardan uzak tutun.
Saatler boyu oyun oynuyor veya çal
ı
ş
ı
yorsan
ı
z, düzenli aralar verdi
ğ
inizden emin olun. Arada s
ı
rada
bilgisayar ekran
ı
ndan ba
ş
ka bir yere bak
ı
n. Yorgunsan
ı
z bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kullanmay
ı
n.
Do
ğ
al ve rahat bir konumda çal
ı
ş
abilece
ğ
iniz
ş
ekilde bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
düzenleyin. S
ı
k kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z e
ş
yalar
ı
kolayca eri
ş
ilebilir bir yere koyun.
Daha iyi bir güvenlik ve konfor için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tam önünüze yerle
ş
tirin. Klavye ve touchpad'inizin
uygun bir yükseklikte bulundu
ğ
undan emin olun. Ekran gözlerinizden 45-70 cm (18-30 inç) uzakta
olmal
ı
d
ı
r.
Duyman
ı
z
ı
korumak için hoparlör veya kulakl
ı
k kullan
ı
rken, net ve rahat bir
ş
ekilde duyuncaya kadar sesi
kademeli olarak art
ı
r
ı
n; kulakl
ı
klar
ı
n
ı
z ayarland
ı
ktan sonra ses seviyesini art
ı
rmay
ı
n. Uzun süre yüksek
seste dinlemeyin. Çevredeki gürültüyü bast
ı
rmas
ı
için sesi art
ı
rmay
ı
n; yan
ı
n
ı
zda konu
ş
anlar
ı
duymuyorsan
ı
z sesi azalt
ı
n.
Bilgisayar
ı
n alt k
ı
sm
ı
, elektrik adaptörü ve havaland
ı
rma deliklerinden gelen hava kullan
ı
m
s
ı
ras
ı
nda
ı
s
ı
nabilir. Sürekli vücut temas
ı
ndan kaç
ı
n
ı
n ve bilgisayar
ı
çal
ı
ş
ı
r durumdayken
dizinizin üzerine koymay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
havaland
ı
rma
deliklerinin
ve
ı
kl
ı
klar
ı
n
ı
n
hiçbir
zaman
engellenmemesine
ve
kapanmamas
ı
na dikkat edin. Bilgisayar
ı
havaland
ı
rma deliklerini t
ı
kayabilecek yumu
ş
ak yüzeylere (hal
ı
,
sandalye ve yatak gibi) koymay
ı
n.
Herhangi bir nesneyi havaland
ı
rma veya mahfaza yuvalar
ı
ndan bu ürüne sokmay
ı
n, aksi halde tehlikeli
voltaj noktalar
ı
na dokunabilir veya k
ı
sa devre yaparak yang
ı
n veya elektrik çarpmas
ı
ile sonuçlanabilir.
Baz
ı
sürekli tekrarlanan hareketlerden ötürü eller, bilekler, kollar, boyun, bacaklar ve s
ı
rtta baz
ı
rahats
ı
zl
ı
klar ortaya ç
ı
kabilir. Bu rahats
ı
zl
ı
klar
ı
n ortaya ç
ı
kma riskini azaltmak için, bilekleriniz düz
konumda ve elleriniz ile bilekleriniz klavye üzerinde olacak
ş
ekilde yazma i
ş
lemi yap
ı
n. Zaman zaman
a
ğ
r
ı
, kar
ı
ncalanma, uyu
ş
ukluk veya ba
ş
ka bir rahats
ı
zl
ı
k ya
ş
ı
yorsan
ı
z lütfen doktorunuza ba
ş
vurun.
Ebeveynlere, çocuklar
ı
n
ı
n oyunlar
ı
kullan
ı
m
ı
n
ı
takip etmesini öneririz. Sizde veya çocu
ğ
unuzda a
ş
a
ğ
ı
daki
semptomlardan birisi görülürse: ba
ş
dönmesi, bulan
ı
k görü
ş
, göz veya kaslarda tikler, bilinç kayb
ı
,
yönelim kayb
ı
, s
ı
ra d
ı
ş
ı
hareket veya kas
ı
lma, HEMEN kullan
ı
ma ara verin ve doktorunuza ba
ş
vurun.
Ki
ş
inin t
ı
bbi geçmi
ş
inde epilepsi olmasa bile bu durum ortaya ç
ı
kabilir.
Sample
This manual is suitable for devices