Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 49 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
49
kurun. Packard Bell, donan
ı
m veya yaz
ı
l
ı
m eklemeden kaynaklanan herhangi bir hasardan dolay
ı
sorumlu
tutulamaz.
Yaz
ı
l
ı
m
Yeni programlar sat
ı
n almadan önce, bilgisayar
ı
n
ı
zda çal
ı
ş
abilece
ğ
ini kontrol edin. Her
yaz
ı
l
ı
m
ı
n bellek miktar
ı
veya çal
ı
ş
mas
ı
için gerek duydu
ğ
u sabit disk alan
ı
gibi kendi
sistem gereksinimleri bulunmaktad
ı
r. Gereksinimler genellikle yaz
ı
l
ı
m kutusu üzerinde
bas
ı
l
ı
olarak veya yaz
ı
l
ı
m
ı
n internet sitesinde bulunabilir.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n özelliklerini kontrol edin.
Sistem Bilgisi
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Aksesuarlar
>
Sistem Araçlar
ı
>
Sistem
Bilgisi
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n. Bir ö
ğ
e seçin ve daha fazla seçenek görüntülemek
için + i
ş
aretine t
ı
klay
ı
n.
Not:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n teknik özelliklerine h
ı
zl
ı
bir
ş
ekilde bakmak için lütfen
bilgisayar paketinizdeki model aç
ı
klamas
ı
n
ı
okuyun.
2.
Bir program yükleme
Yeni bir program yüklerken, kurulum talimatlar
ı
üründen ürüne de
ğ
i
ş
iklik
gösterebilece
ğ
i için öncelikle beraberinde gelen talimatlar
ı
okuyun.
a.
Herhangi yeni bir program
ı
yüklerken tüm di
ğ
er uygulamalar
ı
n kapal
ı
oldu
ğ
undan emin olun.
b. CD veya DVD’yi yerle
ş
tirin. Ço
ğ
u CD veya DVD otomatik olarak çal
ı
ş
ı
r ve bir kurulum ekran
ı
görüntüler. Diskin otomatik olarak çal
ı
ş
mamas
ı
durumunda:
c.
Disk simgesine sa
ğ
tu
ş
la t
ı
klay
ı
n ve
Ara
ş
t
ı
r
komutunu seçin.
Kur
(veya
Yükle
) simgesine çift t
ı
klay
ı
n
ve ekrandaki talimatlar
ı
izleyin.
3.
Bir program
ı
kald
ı
rmak
a.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Programlar
>
Programlar
ve Özellikler
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
b.
Kurulumunu kald
ı
rmak istedi
ğ
iniz program
ı
seçin.
c.
Kurulumu Kald
ı
r/De
ğ
i
ş
tir
'e t
ı
klayarak program
ı
kald
ı
rma
sürecine ba
ş
lay
ı
n.
Donan
ı
m
Dikkat:
Packard Bell, sisteminizin donan
ı
m yap
ı
land
ı
rmas
ı
n
ı
kesinlikle de
ğ
i
ş
tirmemenizi önerir.
Yanl
ı
ş
i
ş
lemler dizüstü bilgisayar
ı
n
ı
za zarar verebilir ve bu durum garanti kapsam
ı
na girmez.
Dizüstü bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yaln
ı
zca uzman bir kullan
ı
c
ı
iseniz veya yetkili bir Packard Bell teknisyeni
taraf
ı
ndan size söylendi
ğ
inde açmal
ı
s
ı
n
ı
z.
Yeni bir donan
ı
m sat
ı
n almadan önce, bilgisayar
ı
n
ı
zda kullan
ı
p kullanamayaca
ğ
ı
n
ı
z
ı
kontrol edin.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n özelliklerini kontrol edin (bkz. “
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n özelliklerini kontrol edin.
” sayfa 49).
2.
Dahili donan
ı
m bile
ş
eni
Dahili bir donan
ı
m bile
ş
eni takmak istiyorsan
ı
z, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
açman
ı
z gerekecektir. En iyi sonuç için, bu
tip bir i
ş
lem yetkili bir servis taraf
ı
ndan yap
ı
lmal
ı
d
ı
r. Sisteminizin Rastgele Eri
ş
im Belle
ğ
ini (RAM) veya
İş
lemcisini (CPU) yükseltmek konusunda daha fazla bilgi için,
InfoCentre
’a bak
ı
n.
3.
Harici donan
ı
m ayg
ı
t
ı
Sample
This manual is suitable for devices