Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 48 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 62
48 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Daha sonra yeniden deneyin veya hizmetin verilip verilmedi
ğ
ini ö
ğ
renmek için ISS ile temas kurun.
3.
Birden fazla ISS veya e-posta hesab
ı
kullanmak sorunlara yol açabilir.
Kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z hesapla ilgili olarak do
ğ
ru ISS’yi seçti
ğ
inizi kontrol edin.
4.
İ
nternet hesap ayarlar
ı
n
ı
z de
ğ
i
ş
mi
ş
olabilir.
a.
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin:
Windows Mail
ve di
ğ
er uygulamalar
ı
kapat
ı
n.
b. Ba
ğ
lant
ı
detaylar
ı
n
ı
z
ı
kontrol edin (kullan
ı
c
ı
ad
ı
,
ş
ifre, sunucu telefon numaras
ı
, e-posta adresi, vb.)
ISS’niz taraf
ı
ndan size verilen talimatlar do
ğ
rultusunda,
İ
nternet ayarlar
ı
n
ı
z
ı
yeniden yap
ı
land
ı
r
ı
n.
5.
Bir mesaj gönderdiniz fakat kar
ş
ı
l
ı
ğ
ı
nda bir hata mesaj
ı
ald
ı
n
ı
z.
a. Al
ı
c
ı
n
ı
n e-posta adresinin yaz
ı
m biçimini kontrol edin.
b.
E-posta adresinin hala geçerli oldu
ğ
unu al
ı
c
ı
n
ı
zla teyit edin.
Yaz
ı
c
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
zda bir yaz
ı
c
ı
sa
ğ
lanm
ı
ş
olabilir ya da daha sonra sat
ı
n
alabilirsiniz. Yaz
ı
c
ı
n
ı
z ile birlikte verilen kurulum talimatlar
ı
n
ı
izledi
ğ
inizden emin olun.
Yaz
ı
c
ı
m Çal
ı
ş
m
ı
yor
Bu talimatlar yaz
ı
c
ı
larla ilgili olarak kar
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
z en genel sorun tiplerini içermektedir. Lütfen özel talimatlar
için üreticinin vermi
ş
oldu
ğ
u yaz
ı
c
ı
kullan
ı
m k
ı
lavuzuna ba
ş
vurun. Daha fazla yard
ı
ma gerek duyuyorsan
ı
z,
lütfen yaz
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n üreticisi ile temasa geçin.
Yaz
ı
l
ı
m ve Donan
ı
m Ekleme
Yeni bir program veya donan
ı
m ile ilgili olarak bir sorunla kar
ş
ı
la
ş
man
ı
z durumunda, üreticinin Web sitesiyle
birlikte cihazla birlikte verilen belgelerden de yararlan
ı
n. Destek için lütfen üreticinin destek hatt
ı
yla ileti
ş
im
Problem/Sorun
Çözümü
Yaz
ı
c
ı
KAPALIDIR.
Yaz
ı
c
ı
y
ı
AÇIK konuma getirin
Yaz
ı
c
ı
çevrim DI
Ş
IDIR.
Yaz
ı
c
ı
n
ı
n çevrim içi (online) dü
ğ
mesine bas
ı
n
Yaz
ı
c
ı
da ka
ğ
ı
t yoktur
Ka
ğ
ı
t ekleyin
Ka
ğ
ı
t s
ı
k
ı
ş
m
ı
ş
t
ı
r
Ka
ğ
ı
t s
ı
k
ı
ş
malar
ı
n
ı
gidermek için yaz
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n kullan
ı
m k
ı
lavuzuna ba
ş
vurun.
Yaz
ı
c
ı
bir hata mesaj
ı
üretmi
ş
tir
Hata mesajlar
ı
n
ı
n çözümü için yaz
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n kullan
ı
m k
ı
lavuzuna ba
ş
vurun.
Yaz
ı
c
ı
uygun biçimde
ba
ğ
lanmam
ı
ş
t
ı
r
Kablolar
ı
n yaz
ı
c
ı
ya ve bilgisayara s
ı
k
ı
bir biçimde tak
ı
l
ı
oldu
ğ
undan emin olun.
Toprakl
ı
AC prizi (veya uzatma prizi) kullan
ı
n. Herhangi bir kabloyu sökerken
veya takarken, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ve yaz
ı
c
ı
n
ı
z
ı
kapatmay
ı
unutmay
ı
n.
Yaz
ı
c
ı
ya elektrik
gelmiyor
Yaz
ı
c
ı
y
ı
farkl
ı
bir prize tak
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ve yaz
ı
c
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n ve eskiden kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z prizin
ar
ı
zal
ı
olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
belirlemeye çal
ı
ş
ı
n.
Yaz
ı
c
ı
kablosu hasar
görmü
ş
tür
Ba
ş
ka bir yaz
ı
c
ı
kablonuz varsa, yaz
ı
c
ı
kablonuzun ar
ı
zal
ı
olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
belirlemek için bunu kullan
ı
n.
Yaz
ı
c
ı
n
ı
z Windows’da
do
ğ
ru bir biçimde
kurulmam
ı
ş
t
ı
r
Yaz
ı
c
ı
n
ı
z
ı
yeniden kurmay
ı
deneyin. Yaz
ı
c
ı
n
ı
n Windows’a nas
ı
l kurulaca
ğ
ı
konusunda daha fazla bilgi için yaz
ı
c
ı
kullanma k
ı
lavuzuna bak
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices