Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 47 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
47
a.
Modeminizin ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin ve telefon hatt
ı
n
ı
z
ı
n düzgün çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol etmek için telefonu
tak
ı
n. Telefonda normal bir çevir sesi duyabiliyorsan
ı
z, modeminizde veya kablosunda bir ar
ı
za var
demektir.
b.
Çevirme tipinin ülkenize uygun olarak belirlendi
ğ
inden emin olun.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
.
Görüntüleme
ş
ekli:
'ni
Büyük simgeler
'e de
ğ
i
ş
tirin, ard
ı
ndan
Telefon ve Modem
'i seçin. Telefon
yap
ı
land
ı
rman
ı
za e
ş
le
ş
mesi için herhangi bir de
ğ
i
ş
iklik yap
ı
n ve
Tamam
'a t
ı
klayarak bitirin.tirin.
4.
Modem ba
ş
ka bir program taraf
ı
ndan kullan
ı
l
ı
yor (“COM ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
kullan
ı
mda" hata mesaj
ı
).
Telefon veya faks program
ı
n
ı
z çal
ı
ş
ı
yor olabilir; Modemin bu biçimde kullan
ı
m
ı
di
ğ
er uygulamalar için
kullan
ı
lmas
ı
n
ı
engeller:
a.
Modemi kullanabilecek programlar
ı
kapat
ı
n (örne
ğ
in, telefon veya faks yaz
ı
l
ı
m
ı
).
b. Bilgisayar
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n. Bu i
ş
lem, tüm ba
ğ
lant
ı
lar
ı
s
ı
f
ı
rlayacakt
ı
r.
DSL veya kablo ba
ğ
lant
ı
s
ı
kullan
ı
yorsunuz
1.
DSL ba
ğ
lant
ı
n
ı
z etkinle
ş
tirilmemi
ş
tir.
ISP'nizin yerel telefon operatörüne ba
ğ
lanarak hatt
ı
n
ı
zdaki DSL eri
ş
imini etkinle
ş
tirmesi gereklidir.
Seçti
ğ
iniz sa
ğ
lay
ı
c
ı
ya ba
ğ
l
ı
olarak bu birkaç hafta sürebilir. Ba
ğ
lant
ı
n
ı
z hakk
ı
nda sorgulamak için lütfen
ISP'niz ile temasa geçin.
2.
DSL modeminiz hat alam
ı
yor.
a.
Tüm kablo ba
ğ
lant
ı
lar
ı
n
ı
kontrol edin (örne
ğ
in, fi
ş
ler, soketler, filtreler).
b.
Modeminizin ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin ve telefon hatt
ı
n
ı
z
ı
n düzgün çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol etmek için telefonu
tak
ı
n. Telefonda normal bir çevir sesi duyabiliyorsan
ı
z, modeminizde veya kablosunda bir ar
ı
za var
demektir.
3.
Modeminiz ar
ı
zal
ı
d
ı
r.
Modeminizin durum
ı
ş
ı
klar
ı
n
ı
kontrol edin ve üreticisinin belgelerine ba
ş
vurun. Sorun devam ediyorsa ve
ba
ğ
lant
ı
daha önceden çal
ı
ş
ı
yor durumdaysa, ISS’nizle ba
ğ
lant
ı
kurun.
İ
nternette Gezinirken Bir Hata Mesaj
ı
Al
ı
yorsunuz
4. Ba
ğ
l
ı
de
ğ
ilsiniz.
a.
Bildirim Alan
ı
’n
ı
n sa
ğ
alt kö
ş
esine bak
ı
n.
b. E
ğ
er ba
ğ
lant
ı
çubuklar
ı
'n
ı
göremezseniz ekran
ı
n
ı
z
ı
n alt
ı
ndaki
Görev Çubu
ğ
u
'na sa
ğ
t
ı
klay
ı
n ve
Özellikler
'i seçin.
Özelle
ş
tir
ğ
mesine
Uyar
ı
alan
ı
bölümünden t
ı
klay
ı
n.
Tüm simgeleri ve uyar
ı
lar
ı
görev çubu
ğ
unda daima göster
önündeki kutuya bir t
ı
k b
ı
rak
ı
n ve
ard
ı
ndan
Tamam
'a t
ı
klay
ı
n.
c. A
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
simgesi güvenilir bir a
ğ
ba
ğ
lant
ı
n
ı
z olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
gösterir (kablolu veya kablosuz).
d.
Simgeye t
ı
klay
ı
n, ard
ı
ndan
A
ğ
ı
ve Payla
ş
ı
m Merkezini Aç
'
ı
seçerek daha fazla bilgi görün.
5.
Uzak site ba
ğ
lant
ı
s
ı
kurulam
ı
yor.
Daha sonra yeniden deneyin veya hizmetin verilip verilmedi
ğ
ini ö
ğ
renmek için ISS ile temas kurun.
6. Size sayfada hata oldu
ğ
unu bildiren aç
ı
l
ı
r bir mesaj görüntüleniyor (örne
ğ
in, "bu sayfada javascript
hatalar
ı
vard
ı
r").
Mesaj penceresini kapatmak için yaln
ı
zca
Tamam
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
E-Posta Gönderemiyor veya Alam
ı
yorsan
ı
z
1. Ba
ğ
l
ı
de
ğ
ilsiniz.
Eposta göndermek ve almak için internete ba
ğ
lanman
ı
z gereklidir.
Uyar
ı
Alan
ı
'n
ı
n sa
ğ
alt k
ı
sm
ı
ndaki a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
na bak
ı
n. Lütfen “
İ
nternette Gezinirken Bir Hata Mesaj
ı
Al
ı
yorsunuz
” bölümüne bak
ı
n sayfa 47.
2.
ISS’nizin veya al
ı
c
ı
n
ı
n servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
teknik sorunlar ya
ş
amaktad
ı
r.
Sample
This manual is suitable for devices